Bäs­ta vin­ter­pry­lar­na i din bil

VINTERKÖRNING. Smörj si­li­kon på lis­ter­na, bäd­da in vindru­tan och kol­la bat­te­ri­et

BotkyrkaDirekt Södra - - MOTOR - RÄTT TILL­BE­HÖR. E-post:

Verk­stads­por­ta­len au­to­but­ler. se har frå­gat ex­per­ter­na på verk­stä­der­na om vil­ka till­be­hör som all­tid ska lig­ga i bi­len på vin­tern.

Här är me­ka­ni­ker­nas lis­tan med tips och en­kel ut­rust­ning som räd­dar dig un­der de kall­las­te da­gar­na på året.

Vindru­te­pre­sen­ning

Om det snö­ar el­ler är mi­nus­gra­der ute kan en pre­sen­ning el­ler filt på vindru­tan rädda dig från att be­hö­va an­vän­da is­skra­pan he­la ti­den.

Skyf­fel

Det krävs in­te myc­ket för att bi­len ska fast­na. Var­je år mås­te tu­sen­tals män­ni­skor ringa ef­ter hjälp för att de själ­va in­te kun­de ta sig ur snön.

Is­skra­pa

Is­skra­pan är en­ligt me­ka­ni­ker­na num­mer ett. När du skra­par ska du tän­ka på att ta bort all is i det om­rå­de som kan nås av vindru­te­tor­kar­na. An­nars slits gum­mit på tor­kar­na snabbt ut.

Lam­por med ex­tra ljus

Vis­sa fa­briks­mon­te­ra­de lam­por i äld­re bi­lar ger in­te li­ka myc­ket ljus som ny­a­re Xe­non el­ler LED. Du kan få strål­kas­ta­re som ly­ser upp med mer än dub­belt så myc­ket ljus.

Det ökar tra­fik­sä­ker­he­ten. De bäs­ta lam­por­na ly­ser ock­så 30 pro­cent läng­re än stan­dard­lam­por och gör det möj­ligt att se hin­der än­nu ti­di­ga­re.

Si­li­kon­stift el­ler list­skydd

Har du nå­gon gång va­rit med om att in­te kun­na öpp­na dör­ren ef­tersom den fru­sit fast i gum­mi­lis­ten, så vet du att det är en si­tu­a­tion man gär­na vill und­vi­ka. Ett en­kelt list­skydd som man smör­jer på bi­lens gum­mi­lis­ter kan rädda dig från fast­frus­na dör­rar.

Last­hål­la­re till drag­kro­ken

Du kan få mer ba­ga­geut­rym­me med en för­va­rings­box som pla­ce­ras di­rekt på bi­lens drag­krok. Du kan få över 400 li­ter ex­tra ut­rym­me, fast med be­grän­sad vikt. Plöts­ligt får du plats med jul­klap­par och ex­tra ut­rust­ning för skid­se­mestern.

Det po­si­ti­va med att mon­te­ra en ba­ga­ge­box på drag­kro­ken är att det in­te på­ver­kar bi­lens vind­mot­stånd som tak­box­en. Då kan du kan kö­ra li­ka långt per li­ter som van­ligt.

Avis­nings­spray

Det finns en spray som av­lägs­nar is och gör det lät­ta­re att skra­pa bort isen, och det kan spa­ra in någ­ra mi­nu­ters ar­be­te på en hårt fru­sen ru­ta.

Vin­ter­däck

Det är egent­li­gen ing­et till­be­hör, ut­an det är krav på vin­ter­däck i Sve­ri­ge ef­ter den 1:a de­cem­ber, om det rå­der vin­ter­väg­lag.

Men ef­tersom det er­fa­ren­hets­mäs­sigt är många som har som­mar­däc­ken på trots att det rå­der vin­ter­väg­lag, vill au­to­bul­ter.se gär­na på­min­na om vin­ter­däck.

Nytt och fräscht bat­te­ri

Me­ka­ni­ker­na vet att det är bat­te­ri­et som ställt till det för väl­digt många bi­lar som kom­mit in till verk­sta­den med bärg­nings­bil. Pre­cis som du, gil­lar in­te hel­ler me­ka­ni­ker­na att va­ra med om ett kallt och dött bat­te­ri på mor­go­nen.

Där­för väl­jer de att by­ta till ett nytt el­ler kon­trol­le­ra det gam­la bat­te­ri­et in­nan vin­ter­pe­ri­o­den.

Lås­spray

Om du har en äld­re bil som ba­ra kan öpp­nas med nyc­kel så kan du ham­na i en fru­sen si­tu­a­tion.

Ty­värr hän­der det dag­li­gen att bi­lä­ga­re in­te kan öpp­na sin bil för att lå­set är fru­set. Si­tu­a­tio­nen kan lätt und­vi­kas om du ser till att smör­ja det kon­ti­nu­er­ligt med li­te lås­spray.

FOTO: MOSTPHOTOS

Au­ti­but­ler.se har frå­gat sin me­ka­ni­ker om vil­ket till­be­hör de själ­va har skaf­fat, och vad de re­kom­men­de­rar till and­ra bi­lä­ga­re. Nedan­stå­en­de lis­ta kan kanske in­spi­re­ra dig till vad som ska lig­ga un­der gra­nen till din bil.

073-515 58 14 · mag­nus.jo­hans­[email protected]­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.