Så brand­säk­rar du ditt hem i jul

BotkyrkaDirekt Södra - - HEMMA - HÅLL UPP­SIKT. BEREDDA. Andre­as Jen­nische

Här är bäs­ta tip­sen för en brand­sä­ker hög­tid i vil­lan el­ler lä­gen­he­ten Ju­le­tid be­ty­der ökar risk för bo­stads­brän­der. Här är någ­ra enk­la tips från Stor­stock­holms brand­för­svar som gör att de slip­per ryc­ka ut hem till dig.

1. Håll koll på AL­LA di­na le­van­de ljus

Så länge le­van­de ljus an­vänds med för­sik­tig­het och un­der upp­sikt är det ba­ra trev­ligt. Tänk på att ljus­sta­kar­na ska va­ra till­ver­ka­de i ma­te­ri­al som in­te är bränn­bart och und­vik de­ko­ra­tio­ner i ljus­sta­ken. Släck all­tid le­van­de ljus om du läm­nar rum­met. Ett hand­fast tips är att helt lå­ta bli le­van­de ljus på mor­go­nen då det är ex­tra lätt att glöm­ma bort att släc­ka i den van­li­ga var­dags­stres­sen.

2. Fixa fler brand­var­na­re – samt tes­ta de du re­dan har

En­ligt Stor­stock­holms brand­för­svar bör man ha en brand­var­na­re i var­je sov­rum. Se till att bat­te­ri­er­na är frä­scha.

3. Skaf­fa brand­släc­ka­re och brand­filt

Brand­för­sva­ret re­kom­men­de­rar al­la att ha en stör­re pul­ver­släc­ka­re ( 6 kg) hem­ma, el­ler två 3 kgsläc­ka­re. Pla­ce­ra den så att du snabbt kom­mer åt den. Be­ro­en­de på plan­lös­ning re­kom­men­de­ras en pul­ver­släc­ka­re i an­slut­ning till sov­rum och en i an­slut­ning till kök. En en­kel brand­släc­ka­re hit­tar du på nä­tet för någ­ra hund­ra­lap­par och upp­åt.

En brand­filt kan va­ra bra om det brin­ner på spi­sen el­ler för att släc­ka en brand i en sof­fa el­ler få­tölj. Den kan även an­vän­das för att skyd­da sig själv el­ler ett barn vid en ut­rym­ning. Kos­tar cir­ka en hund­ring.

4. La­ga mat med hu­vu­det på skaft

Plat­sen där flest brän­der star­tar är i kö­ket. Den van­li­gas­te bran­dor­sa­ken är spi­sen, ex­em­pel­vis att nå­gon har som­nat ifrån en ka­strull på plat­tan. Pla­ce­ra ing­et bränn­bart i när­he­ten av spi­sen och läm­na den in­te obe­va­kad. Ti­mer är ett bra verk­tyg att in­stal­le­ra till kaf­fe­bryg­ga­re och bröd­rost. Om du la­gar mat med ol­ja, se till att ha ett lock i be­red­skap. Om ol­jan bör­jar brin­na, släck ald­rig med vat­ten! Kom ihåg att ren­gö­ra köks­fläk­ten med jäm­na mel­lan­rum, gam­malt fett brin­ner bra.

5. Ta bort lap­to­pen från säng­en

En lap­top alst­rar vär­me och ska in­te lig­ga i säng­en. Slad­dar som bör­jar gå sön­der ska in­te till­fäl­ligt la­gas med tejp ut­an om­gå­en­de kas­se­ras.

6. Håll tänd­stic­kor och tän­da­re bort från barn

För­va­ra tänd­stic­kor och tän­da­re där barn in­te kom­mer åt dem och se till att ha brand­var­na­re i bar­nens rum (och öv­ri­ga sov­rum). Ett barn som kom­mit över tänd­stic­kor och rå­kat tän­da eld i sitt rum för­sö­ker i re­gel släc­ka den själv in­nan bar­net vå­gar sä­ga till nå­gon vux­en.

FOTO: KARIN NILSSON

Gå ald­rig ifrån tän­da ste­a­rin­ljus och an­vänd en­dast ljus­sta­kar i brand­sä­kert ma­te­ri­al. jul. Stor­stock­holms brand­för­svar hop­pas slip­pa ryc­ka ut alls i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.