Sex stäl­len att fi­ra jul på

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Na­hrit­ha Al-kha­me­e­si bot­kyr­[email protected]­rekt­press.ess.se

Jul­bord, le­kar och täv­ling­ar men vik­ti­gast av allt – vär­me och ge­men­skap. På julaf­ton öpp­nar Tum­ba kyr­ka si­na dör­rar för den som in­te fi­rar med fa­milj el­ler vän­ner.

För fem­te året ord­nas Jul i Ge­men­skap i Tum­ba kyr­ka.

– Vi al­la kan kän­na ut­an­för­skap och ju­len är fa­mil­jens hög­tid, men än­då bru­kar många va­ra en­sam­ma. Vi har ord­nat Jul i Ge­men­skap för att er­bju­da ge­men­skap och vär­me, sä­ger Carl-Jo­han Freed, an­sva­rig för so­ci­alt ar­be­te på He­la Män­ni­skan som ord­nar fi­ran­det till­sam­mans med Tum­ba kyr­ka.

Fi­ran­det bör­jar kloc­kan ett med jul­bön. En halv­tim­me se­na­re blir det jul­bord, le­kar och täv­ling­ar. Se­dan blir det jul­fi­ka och kanske även Kal­le An­ka. Kloc­kan 16 är fi­ran­det slut, då får den som vill med sig en mat­kas­se med mat och hy­gi­en­ar­tik­lar.

För al­la åld­rar

Carl-Jo­han Freed sä­ger att man in­te ska tro att Jul i Ge­men­skap är en pen­sio­närs­klubb el­ler en­dast för barn – gäs­ter­na bru­kar va­ra i oli­ka åld­rar och med oli­ka bak­grund. I år vän­tas 120- 125 gäs­ter och 20-25 vo­lon­tä­rer va­ra med. Al­la be­hö­ver för­an­mä­la sig.

In­spi­ra­tio­nen till jul­fi­ran­det kom­mer från Jul i Ge­men­skap som Im­ma­nu­el­s­kyr­kan har ord­nat se­dan 2007. Carl-Jo­han Reed me­nar att det är vik­tigt att kun­na er­bju­da ett lokalt fi­ran­de i Tum­ba.

– Det är in­te al­la som kan åka till stan och där­för vil­le vi fi­ra lokalt, sä­ger Freed.

An­mä­lan görs se­nast ett par da­gar in­nan jul till: carl­jo­[email protected]­la­man­niskan. se el­ler te­le­fon 08-534 709 45.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

FÖR AL­LA. He­la Män­ni­skan ord­nar jul för al­la på julaf­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.