Ef­ter ung­doms­stö­ket: Så ska det bli lug­na­re i Tul­linge

Ung­do­mar och min­derå­ri­ga som ut­sät­ter and­ra för rån, miss­han­del och hot i och kring Tul­linge cent­rum den se­nas­te ti­den oro­ar fle­ra bo­en­de. Nu har bå­de po­li­sen och kom­mu­nen ökat när­va­ron i om­rå­det.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Tro­ligt­vis kom­mer vi ha fo­kus på Tul­linge ett tag fram­ö­ver.

Det är ons­dag ef­ter­mid­dag och på Tul­linge torg står Emil Nej­ström, grupp­chef på Bot­kyrka­po­li­sen, med kol­le­gor­na Pa­trik och Christi­an. De har just bör­jat sitt pass här och står och pra­tar med 13-åri­ga Os­kar. – Jag tyc­ker det känns tryggt att de är här, då är ris­ken mind­re att det hän­der nå­got. Det finns ett gäng ung­do­mar här som jag vet har brå­kat en del, sä­ger Os­kar. För­ra hel­gen blev en ung kil­le ho­tad och rå­nad på ett klä­des­plagg i när­he­ten av cent­rum av tre ung­do­mar. Vec­kan in­nan blev en buss­chauf­för ho­tad av fle­ra yng­re per­so­ner. Sam­ma kväll ho­ta­des och rå­na­des en per­son på sin mo­bil av en grupp ung­do­mar vid sta­tio­nen.

An­lag­da brän­der

Dess­utom har två miss­han­dels­fall och miss­tänkt an­lag­da brän­der på en för­sko­le­gård rap­por­te­rats till po­li­sen den se­nas­te ti­den. I en del av fal­len har ung­do­mar­na va­rit un­der 15 år. Det här har fått po­li­sen att öka sin när­va­ro se­dan för­ra vec­kan. – För­ra hel­gen var kul­men. Vi för­sö­ker öka trygg­he­ten nu och för­hind­ra brott ge­nom att sy­nas. Snart ska vi till bib­li­o­te­ket, fri­tids­går­dar- na och upp till Tul­linge­berg och kol­la lä­get, sä­ger Emil Nej­ström. En­ligt An­dres Muñoz, Bot­kyrka­po­li­sens ope­ra­ti­va ko­or­di­na­tor, har det re­dan gett re­sul­tat. – Vi har fått bra feed­back från bo­en­de och ser att vi har fär­re an­mäl­da brott. Tro­ligt­vis kom­mer vi ha fo­kus på Tul­linge ett tag fram­ö­ver, just nu lig­ger det högt i pri­o­ri­tet. So­ci­al­tjäns­tens fö­re­byg­gan­de­sek­tion ska ock­så öka när­va­ron. Un­der jul­lo­vet kom­mer om­rå­des­sek­re­te­rar­na, allt­så Bot­kyr­kas fält- as­si­sten­ter som är ute och byg­ga re­la­tio­ner med unga i risk­zo­nen, att ha fo­kus på Tul­linge. – Vi har per­so­nal som ska job­ba un­der mel­lan­da­gar­na. De kom­mer att va­ra tryg­ga vux­na ute och för­sö­ka pra­ta med ung­do­mar, sä­ger Ro­bin Glad, chef för fö­re­byg­gan­de­sek­tio­nen. De ska ock­så för­sö­ka få en bätt­re bild av lä­get i cent­rum och vil­ka ung­do­mar det är som häng­er där. – Det finns en grupp som vi har bra koll på där vi re­dan job­bar för att de ska få rätt stöd och hjälp, det är en rätt li­ten klick. Men vi mås­te få bätt­re koll på vil­ka and­ra som häng­er där för att se om vi bor­de sa­m­ar­be­ta med and­ra kom­mu­ner ock­så, sä­ger Ro­bin Glad.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

HÄNG­ER I CENT­RUM. Po­li­sen har ökat sin när­va­ro i Tul­linge ef­ter den se­nas­te ti­dens pro­blem med bland an­nat rån, miss­han­del och hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.