TOM­TEN BOR I TUMBA

Vi har träf­fat tom­ten in­för årets stres­si­gas­te hög­tid – och han vi­sa­de sig va­ra bi­ker. ”Bar­nen kän­ner igen mig även när jag åker hoj i mi­na mc-klä­der. Då kred­dar jag dom och ger en jul­klapp”, be­rät­tar tom­ten.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Jag fun­de­rar fak­tiskt på att by­ta ef­ter­namn till Christ­ma­sen.

Jul­tom­ten är en 61-årig bi­ker och bor i Tumba. Vi tit­ta­de in i tom­te­stu­gan för att träf­fa en av värl­dens mest äls­ka­de jul­le­gen­der in­för årets stress­si­gas­te ar­bets­dag.

Mörk­ret har lagt sig över Tumba vil­las­tad. Ad­vents­stjär­nor och jul­be­lys­ning från hu­sen ly­ser upp vägen ge­nom den knar­ran­de snön. Dör­ren slås upp till den lil­la stu­gan på vil­la­tom­ten. – Ho ho, väl­kom­na till min tom­te­stu­ga, ro­par Tum­ba­tom­ten från sin rot­ting­tron. På hyl­lor längs väg­gar­na trängs 500 mju­kis- och pors­lins­tom­tar. De ir­länds­ka tom­tar­na Tom och Ten sjung­er en ka­non och får tom­ten att skroc­ka. På ett bord står ju­leskum, jul­must och pep­par­ka­kor fram­du­ka­de. Önske­lis­tor lig­ger fram­me. I december har han öp­pet hus i stu­gan på hel­ger, men spon­ta­na be­sök får han året runt. Två tom­tar i verk­lig stor­lek på ga­ra­ge­upp­far­ten av­slö­jar vem som bor här. – Ibland kom­mer barn för­bi och ro­par ”ah, tom­ten bor här!”. Då tar jag på mig tom­te­dräk­ten så får de kom­ma in och upp­täc­ka stu­gan, be­rät­tar tom­ten.

”Det är ett kall”

Allt bör­ja­de för 25 år se­dan. Pe­ter Christi­an­sen bör­ja­de få grått hår och mage. En kol­le­ga tyck­te att han bor­de lå­ta skäg­get växa så skul­le han se ut som tom­ten. Se­dan dess är han tomte på hel­tid. Auk­to­ri­se­rad av Sve­ri­ges tomte­gil­le, där han nu är ord­fö­ran­de och ver­kar för att upp­rätt­hål­la tom­tetra­di­tio­nen. – Jag väger 120 ki­lo och har skägg och grått hår – al­la ser väl att jag är tom­ten! För mig är det här som att väl­ja att bli präst, det är ett kall. Jag har inga eg­na barn, men jag är al­la barns tomte. Han har be­sökt många oli­ka hem: fa­mil­jer, barn som mås­te till­bringa ju­len på sjuk­hus, pap­per­lö­sa barn som le­ver göm­da, fa­mil­jer på skyd­da­de bo­en­den och gam­la på ål­der­doms­hem. I sin tom­te­dräkt får han en su­per­hjäl­te­kraft att nå fram till män­ni­skor. – En gång träf­fa­de jag en man på ett äldre­bo­en­de som in­te ha­de pra­tat på fem år. Jag stod vid ho­nom en stund, öns­ka­de god jul och då vän­de han sig mot mig och sa hej då.

Var­för får tom­ten män­ni­skor att öpp­na upp?

– Folk vet att tom­ten är snäll och ger julklap­par. Han är en per­son som de kan li­ta på och som de vet kom­mer var­je år. Oav­sett om ens för­äld­rar skil­jer sig el­ler nå­got an­nat job­bigt hän­der. Egent­li­gen be­hö­ver han ing­en tom­te­dräkt. Tum­ba­tom­ten blir igen­känd av barn när han står i ba­ra bad­byx­or­na på en strand i Thai­land och när han åker hoj i si­na bi­ker­klä­der. – Har man skägg, är stor och åker MC är man far­lig tror de vux­na. Bar­nen pe­kar på mig och ro­par ”tom­ten”. Då cred­dar jag dem för att de kän­ner igen mig och så ger jag dem en jul­klapp! Det har jag all­tid med mig. Det är mind­re än en vec­ka kvar till jul, men han är in­te sär­skilt stres­sad in­för de 26 be­sök han ska gö­ra från Sö­der­täl­je till Se­gel­torp och de to­talt 20 mil han ska gö­ra dan fö­re dop­pa­re­dan, på julaf­ton och jul­da­gen.

Hur fi­rar tom­ten själv?

– Ge­nom att gläd­ja and­ra, det är min julaf­ton, då är det fullt ös. Sen får man vi­la på an­nan­da­gen. Är han tom­ten el­ler Pe­ter Christi­an­sen? Han med­ger att grän­sen är li­te fly­tan­de. – Jag fun­de­rar fak­tiskt på att by­ta ef­ter­namn till Christ­ma­sen, men det kanske in­te min fru går med på.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

Pe­ter Chri­stan­sen har en stu­ga full med tom­te­pry­lar på sin vil­la­tomt i Tumba. TOMTE PÅ TOM­TEN.

Tum­ba­tom­ten är med i en MC-klubb och åker hoj på som­mar­halv­å­ret. BI­KER. FOTO: CLAUDIO BRITOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.