De ger dig bank­lån för fri­ti­den

Vill du tes­ta en ny sport i vin­ter, men in­te kö­pa all utrust­ning? Be­sök Fri­tids­ban­ken i Tumba, ett slags sport­bib­li­o­tek, där gam­la pry­lar får nytt liv!

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Fri­da Wä­nelöf

In­för årets sport­lov öpp­na­de Fri­tids­ban­ken i Tumba och blev den förs­ta fri­tids­ban­ken i Stock­holm. Tan­ken är att sän­ka trös­keln för män­ni­skor att ta del av sport- och fri­lufts­liv. Se­dan Fri­tids­ban­ken i Tumba öpp­na­de har den lå­nat ut 2 000 pry­lar. – Vi har haft ett bra förs­ta år. Un­ge­fär som en ge­nom­snitt­lig fri­tids­bank, men vi hop­pas så klart att fler ska upp­täc­ka oss. Så fort man har va­rit här blir det lät­ta­re att kom­ma till­ba­ka, sä­ger Ma­lin Berg­ner. Hon har va­rit pro­jekt­le­da­re se­dan star­ten, men när Vin­ter­liv kon­tak­tar hen­ne är det hen­nes sis­ta dag i Tumba. Ef­ter ny­år ska verk­sam­he­ten dri­vas vi­da­re av so­ci­al­för­valt­ning­en i Bot­kyr­ka. – I nu­lä­get kör vi på som för­ut, men jag vet in­te om so­ci­al­för­valt­ning­en kom­mer hit­ta på någ­ra nya grepp till näs­ta år, sä­ger hon. Un­der vin­ter­sä­song­en har det va­rit högt tryck på att få lå­na, för att se­dan bli li­te lug­na­re un­der res­te­ran­de del av året. – Nu är det många som hör av sig och vill ha ski­dor och skrid­skor.

Fi­na min­nen

När hon nu läm­nar gör hon det med fle­ra fi­na min­nen från det gång­na året. – Jag tyc­ker att det var väl­digt kul när ett sam­fund var här för att kun­na kom­ma iväg på en re­sa. Sen fick vi tack­kort från dem och såg att de satt där gla­da i snön. – El­ler när en pap­pa läm­na­de till­ba­ka en skejt­board och be­rät­ta­de att hans son åkt i Tumba och mött någ­ra äld­re kil­lar som hjälp­te ho­nom där. Det slu­ta­de med att de åk­te och köp­te en skejt­board. Han ha­de fast­nat för spor­ten. Hon hop­pas att fler ska bör­ja id­rot­ta ge­nom Fri­tids­ban­ken. – Dröm­men ha­de ju va­rit om nå­gon som vann OS lå­nat sin förs­ta pryl här. Det hand­lar i och för sig in­te främst om id­rotts­li­ga pre­sta­tio­ner, men att täv­la kan ju ock­så hand­la om gläd­je, sä­ger Ma­lin Berg­ner.

ARKIVFOTO: CLAUDIO BRITOS

UT­LÅ­NING. Ma­lin Berg­ner, pro­jekt­le­da­re för Frid­tids­ban­ken i Tumba, läm­nar nu över an­sva­ret till so­ci­al­för­valt­ning­en i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.