Unikt be­slut: Sta­ten tar över sko­la i kris

BRIS­TER. Unik in­sats ef­ter år av all­var­li­ga bris­ter

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Re­dan 2016 på­pe­ka­de Skol­in­spek­tio­nen all­var­li­ga bris­ter på Storvret­sko­lan. Nu är tå­la­mo­det slut: för förs­ta gång­en i myn­dig­he­tens historia går sta­ten in för att lö­sa pro­ble­men på sko­lan.

I vec­kan be­slu­ta­de Skol­in­spek­tio­nen att sät­ta in stat­li­ga åt­gär­der på Stor­vet­sko­lan, nå­got som myn­dig­he­ten ald­rig ti­di­ga­re gjort. Det ef­ter att Bot­kyr­ka kom­mun har miss­lyc­kats med att åt­gär­da de pro­blem på sko­lan som myn­dig­he­ten un­der fle­ra år har på­ta­lat.

Det var un­der Skol­in­spek­tio­nens till­syn av för­sko­lor och sko­lor i Bot­kyr­ka kom­mun un­der hös­ten 2016 som de all­var­li­ga pro­ble­men på Storvret­sko­lan upp­märk­sam­ma­des. Pro­ble­men gäll­de bris­ter i stu­di­e­ro och trygg­het, och bland annat kon­sta­te­ra­des att ele­ver ut­sat­te and­ra ele­ver för fy­sis­ka och ver­ba­la kränk­ning­ar, sär­skilt i de yng­re års­kur­ser­na. ”Om­fatt­ning­en av bris­ter­na in­om trygg­het och stu­di­e­ro in­ne­bär sam­man­ta­get att ele­ver­nas för­ut­sätt­ning­ar att nå må­len för ut­bild­ning­en all­var­ligt för­svå­ras”, skrev Skol­in­spek­tio­nen i sin rap­port då. Kom­mu­nen har miss­lyc­kats Bot­kyr­ka kom­mun har ut­dömts vi­te på 700 000 kro­nor och har se­dan dess ta­git fram en plan för att kom­ma till­rät­ta med pro­ble­men, men en­ligt fle­ra upp­föl­jan­de in­spek­tio­ner har man in­te lyc­kats. Nu be­slu­tar Skol­in­spek­tio­nen om stat­li­ga åt­gär­der på sko­lan – allt­så att själ­va gå in för att sty­ra upp si­tu­a­tio­nen på sko­lan. Nå­got som ald­rig gjorts ti­di­ga­re på en sko­la. Un­der ons­dags­mor­go­nen var Skol­in­spek­tio­nens av­del­nings­chef Juk­ka Ku­u­sisto i Bot­kyr­ka för att in­for­me­ra kom­mu­nen om be­slu­tet. – De all­ra fles­ta hu­vud­män rät­tar sig ef­ter vå­ra fö- I viss mån har man åt­gär­dat det som hand­lar om trygg­het och stu­di­e­ro, men in­te till­räck­ligt för de pro­blem som finns. re­läg­gan­den. Ti­di­ga­re har vi ald­rig be­hövt gå så här långt. Men jag tyc­ker att man tog till sig det här med stort all­var, sä­ger han. Stat­li­ga råd­gi­va­re Nu skic­kar myn­dig­he­ten två sär­skil­da råd­gi­va­re som un­der åt­ta må­na­der ska sty­ra verk­sam­he­ten för att få sko­lan på rätt köl. – Det är en rim­lig tid för att rät­ta till pro­ble­men. Det här är väl­digt kva­li­fi­ce­ra­de per­so­ner som har pe­da­go­gisk ut­bild­ning och är er­far­na skol­le­da­re som ska gå in och sty­ra sko­lan med rek­torn. Vi gör det här för att ele­ver­na ska få till­gång till ut­bild­ning av god kva­li­tet, som de har rätt till, sä­ger Juk­ka Ku­u­sisto. Har man rät­tat till någ­ra av pro­ble­men på den här ti­den? – I viss mån har man åt­gär­dat det som hand­lar om trygg­het och stu­di­e­ro, men in­te till­räck­ligt för de pro­blem som finns, sä­ger Juk­ka Ku­u­sisto. Hur upp­le­ver du att Bot- kyr­ka kom­muns in­ställ­ning till pro­ble­men har va­rit? – Kom­mu­nen har in­te ta­git sitt an­svar, kon­sta­te­rar vi. När pro­ble­men går så här långt hand­lar det om led­ning­en på fle­ra ni­vå­er, bå­de sko­la och hos hu­vud­man­nen (kom­mu­nen reds. anm). Jag vill in­te pe­ka ut nå­gon men mot bak­grund att man in­te har åt­gär­dat bris­ter trots fle­ra fö­re­läg­gan­den sak­nas till­räck­lig styr­ning, sä­ger Juk­ka Ku­u­sisto. Är det här ett un­der­kän­nan­de av kom­mu­nens skol­verk­sam­het? – Vi kan sä­ga så här: vi är in­te fär­di­ga med be­slu­tet om hur hu­vud­man­nen ser till att ele­ver i kom­mu­nen får ut­bild­ning av god kva­li­tet, det kom­mer om någ­ra må­na­der. Men det är klart att ett sånt här be­slut på­ver­kar be­döm­ning­en, sä­ger Juk­ka Ku­u­sisto. Och eko­no­miskt kan det bli en dyr historia för Bot­kyr­ka. Kom­mu­nen ska stå för de kost­na­der som de stat­li­ga åt­gär­der­na in­ne­bär och be­ta­la ett ut­dömt vi­te på 700 000 kro­nor till Skol­in­spek­tio­nen. Dess­utom har Storvret­sko­lan yt­ter­li­ga­re hot om vi­te på 1,4 mil­jo­ner kro­nor. – Vi har in­te be­slu­tat om vi ska krä­va in det än, sä­ger Juk­ka Ku­u­sisto.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.