Sök bygg­lov di­gi­talt

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Nu har det bli­vit lät­ta­re att an­sö­ka om bygg­lov, marklov och riv­nings­lov samt för­hands­be­sked via kom­mu­nens nya etjänst. Du kan ock­så gö­ra an­mä­lan för de åt­gär­der som in­te krä­ver lov, ex­em­pel­vis in­stal­le­ra en eldstad el­ler att byg­ga ett At­te­falls­hus. Du som har ett på­gåen­de bygg­lov­sä­ren­de kan även föl­ja ditt ären­de el­ler gö­ra kom­plet­te­ring­ar di­gi­tal. Läs mer på bot­kyr­ka.se/bygg­lov. E-tjäns­ten hit­tar du på ser­vice.bot­kyr­ka.se/byggp­bl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.