Bild­spe­ci­al: Så var Bot­kyr­ka­å­ret

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text och foto: Clau­dio Bri­tos

Oväntade mö­ten, in­blic­kar bakom an­nars stäng­da dörrar och snab­ba ut­ryck­ning­ar. En ny­hets­fo­to­grafs ar­be­te är oli­ka var­je dag. Bot­kyr­kaDi­rekts fo­to­graf Clau­dio Bri­tos väl­jer ut nio bil­der från 2018 och be­rät­tar histo­ri­er­na bakom.

PER­FEKT TAJMING. ”Un­der VM i fotboll var vi på tor­get i Al­by, där Sve­ri­ges match mot Syd­ko­rea vi­sa­des på stor­bilds­skärm. Un­der mat­chen var det en­kelt att ba­ra kän­na av al­la per­son­lig­he­ter­na ge­nom att se hur de tit­tar på mat­chen. Så när Sve­ri­ge fick en straff hit­ta­de jag ett bra stäl­le där jag vän­ta­de in jublet – och hop­pa­des på ett ex­tra stort ju­bel.”

”Ef­ter en in­tres­sant prat­stund med den unga skå­de­spe­la­ren Eli från Nors­borg tog vi en pro­me­nad. När jag frå­ga­de om han kun­de springa emot ka­me­ran med all kraft han ha­de, så var det ing­et märk­vär­digt med det – som han tog i.” OSCARSHOPP.

LO­KAL KÄN­DIS. ”Adam Ka­ny­a­ma är rap­pa­ren som al­la kän­ner till i om­rå­det. Vi hit­ta­de en li­ten bänk, och pre­cis när jag skul­le ta bil­den hör jag hur ung­do­mar­na i bak­grun­den skri­ker hans namn. Den öd­mju­ke Adam sva­rar och ler, och det blir bil­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.