Po­li­ti­ker, ta de job­bi­ga in­ter­vju­er­na ock­så!

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA -

Det nya året bör­ja­de med en ny­hets­bomb. Och ty­värr en rik­tigt trå­kig så­dan. Pro­ble­men på Storvret­sko­lan vi­sar sig så all­var­li­ga och har va­rit det så länge nu att Skol­in­spek­tio­nen helt en­kelt gett upp hop­pet om att Bot­kyr­ka kom­mun kla­rar av att få sko­lan på rätt köl. Myn­dig­he­ten ska nu gå in och sty­ra upp sko­lan. Att om­rå­dets barn in­te får en skol­gång tryg­gad från våld och kränk­ning­ar och in­te säk­ras det stöd de be­hö­ver för att kla­ra ut­bild­ning­en är rik­tigt il­la. På re­dak­tio­nen högg vi såklart di­rekt på ny­he­ten. Först sök­te vi Skol­in­spek­tio­nens an­sva­ri­ga för be­slu­tet, för att ta re­da på var­för man lan­dat i det helt uni­ka be­slu­tet att gå in och ta över en kom­mu­nal sko­la. Se­dan vil­le vi in­ter­vjua ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de för att frå­ga hur han ser på be­slu­tet och hur det har kun­nat gå så här långt. Ing­et svar var­ken på sam­tal el­ler sms. När ut­bild­nings­för­valt­ning­ens kom­mu­ni­ka­tör ring­de var det för att er­bju­da en in­ter­vju med för­valt­nings­che­fen. För­valt­nings­che­fen är den som har an­svar för att le­da ar­be­tet med kom­mu­nens sko­lor, ut­i­från de rikt­lin­jer och den bud­get som po­li­ti­ker­na be­slu­tat om. Po­li­ti­ker­na i nämn­den är hans che­fer. När det gäl­ler nya sats­ning­ar el­ler fram­gång­ar är po­li­ti­ker of­ta pep­pa­de på att få ut­ta­la sig i tid­ning­en. När det gäl­ler då­li­ga nyheter är det in­te helt ovan­ligt att man be­stäm­mer sig för att skic­ka fram för­valt­nings­che­fer­na istäl­let. Man kan för­stå att det som po­li­ti­ker in­te är så kul att be­hö­va pra­ta om brut­na vallöf­ten, miss­lyc­ka­de sats­ning­ar och and­ra bak­slag. Men kanske skul­le det va­ra li­te mer rak­ryg­gat att ta de job­bi­ga in­ter­vju­er­na li­te of­ta­re ock­så? Man skul­le nog ock­så vin­na en hel del re­spekt för det på kö­pet.

AN­NA SJÖGRENPra­ta med mig!an­na.sjo­[email protected] di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.