Grav­fynd hit­ta­de i Grö­dinge

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

I sam­band med drag­ning­en av kom­mu­na­la vat­ten­och av­lopps­led­ning­ar på Grö­dinge lands­bygd har någ­ra säll­syn­ta fynd gjorts: 40 järn­ål­ders­gra­var med ben­res­ter från män­ni­skor och fö­re­mål. Fyn­den tros va­ra från mel­lan 1 och 400 år e Kr. På gra­var­na har man rest på­lar, vil­ket fick ar­ke­o­lo­ger­na att tro att de först hit­tat en boplats. – Jag har ald­rig sett lik­nan­de gra­var som är mar­ke­ra­de på det vi­set. Vi vet in­te var­för män­ni­skor­na gjor­de så men det är där­för vi först trod­de att vi ha­de hit­tat en boplats, sä­ger Rei­dar Mag­nus­son, ar­ke­o­log, i ett press­med­de­lan­de på Bot­kyr­ka kom­muns hem­si­da. Ar­ke­o­lo­ger­na och kyr­kan pla­ne­rar en fö­re­läs­ning om fyn­den till som­ma­ren då man un­der­sökt dem närm­re.

FOTO: BOT­KYR­KA KOM­MUN

URGAMMALT. En av gra­var­na som hit­ta­des un­der utgrävningen vid Grö­dinge kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.