Fi­ra na­tio­nal­da­gen i Väs­te­rort Kul­tur­fest i Al­viks kul­tur­hus

Stort fi­ran­de vid Gör­väln i Jär­fäl­la

BrommaDirekt - - VÄSTERORT -

■ Kloc­kan 12 bör­jar fi­ran­det med Jär­fäl­la mu­sik­kår, och fort­stät­ter med allt från Kul­tur­sko­lans Te­a­ters­mur­far­na och JaKan Cir­kus till Jär­fäl­la spel­män, Skäl­by spel­manslag och Vik­sjö dans­gil­le. Kloc­kan 14 upp­trä­der ar­tis­ten Mi­ri­am Aï­da. Un­der he­la da­gen på­går en mängd ak­ti­vi­te­ter i slottspar­ken. Allt det­ta och myc­ket mer! Hem­bygds­för­e­ning­en och Jär­fäl­la kom­mun ar­ran­ge­rar. ■ Var? Gör­väln. En gra­tis buss kom­mer att sät­tas in med start 11.30 från buss­ter­mi­na­len i Ja­kobs­berg och Subway på Jär­fälla­vä­gen. Sista bus­sen hem går 17.30. Par­ke­ring finns. ■ När? 6 ju­ni, kloc­kan 12-17 ■ Den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Bbe­abridge an­ord­nar kul­tur­fes­ti­val i Al­viks kul­tur­hus. Da­gen är en fa­mil­je­fest och bju­der på pro­va på-zum­ba, upp­trä­dan­den, mag­dans och rap­mu­sik. Från kloc­kan 17 är det dans för vux­na. Även en över­rask­ning för bar­nen står på sche­mat. Al­viks bib­li­o­tek kom­mer ha ute­bib­li­o­tek och pys­sel för barn. Även för­e­ning­en ”Hän­der ut­an grän­ser” har en ga­la i kul­tur­hu­set med 50 kro­nors in­trä­de. Al­la peng­ar går oav­kor­tat till väl­gö­ren­het i Ecu­da­or. ■ Var? Al­viks kul­tur­hus ■ När? 6 ju­ni, kloc­kan 11-20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.