För­slag: Nya lä­gen­he­ter i Brom­mas vil­la­kvar­ter

Att byg­ga el­ler in­te byg­ga i Brom­mas träd­gårds­stad. Det har va­rit en het frå­ga för bo­en­de och po­li­ti­ker länge. Nu gör So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ett nytt för­sök till att för­tä­ta bland vil­lor­na och fö­re­slår 278 nya lä­gen­he­ter i Äp­pel­vi­ken, Smed­slät­ten och Ålsten.

Bromma Tidning - - DETTA ÄR EN ANNONS - Ellinor Prawitz ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill för­tä­ta bland vil­lor­na i trä­gårds­sta­den och fö­re­slår bland an­nat 200 lä- gen­he­ter i Smed­slät­ten. Men Mil­jö­par­ti­et är tvek­sam­ma till för­sla­get.

50-70 hy­res­rät­ter i Ålsten/ Olov­slund. 30 hy­res­rät­ter i Äp­pel­vi­ken och så en ut­red­ning om 200 lä­gen­he­ter, varav en ma­jo­ri­tet hy­res­rät­ter i Smed­slät­ten vid Sol­viks­ba­det. Det fö­re­slår nu So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm stad.

– Vi har ju ett otro­ligt bo­stads­be­hov. Då mås­te he­la sta­den va­ra be­hjälp­lig och skju­ta till de ytor som finns för att kun­na växa. Tit­tar man på Brom­ma så har just de här om­rå­de­na bi­dra­git med väl­digt li­te till stans ut­veck­ling. Så det här är en form av rätt­vi­se­frå­ga, sä­ger Ste­fan Hans­son (S), bi­trä­dan­de fi­nans­bor­gar­råd och ord­fö­ran­de i ex­plo­a­te­rings­nämn­den i Stock­holm.

Mås­te byg­ga

För två år se­dan fö­reslog ma­jo­ri­te­ten ett byg­ge av 300 lä­gen­he­ter längs med Väs­ter­led i Brom­ma. Ett för­slag som bo­en­de och op­po­si­tio­nen i stads­bygg­nads­nämn­den mot­sat­te sig. Till sist föll för­sla­get när Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re i stads­bygg­nads­nämn­den Ce­ci­lia Ober­mül­ler strun­ta­de i par­ti­pis­kan och säl­la­de sig till op­po­si­tio­nen.

Lex Väs­ter­led. Hur ska ni gö­ra för att få med al­la på tå­get den här gång­en?

– Vi har ta­git i hand på ett bo­stads­byg­gan­de­mål. För att nå det mås­te vi byg­ga fastigheter i he­la stan. Vi gör ing­et an­norlun­da, vi är prag­ma­tis­ka an­svars­ta­gan­de so­ci­al­de­mo­kra­ter som vill se en stad som väx­er – punkt, sä­ger Ste­fan Hans­son.

Men Mil­jö­par­ti­et är in­te lika sål­da på idén. De kal­lar det he­la för ”kne­pi­ga ären­den”, fram­förallt för­sla­get om de 200 bo­stä­der­na vid Sol­vik­säng­en.

– Det är vi in­te po­si­tivt in­ställ­da till. Det är ett jät­testort na­tur­marks­in­trång och det är all­de­les bred­vid ar­bets­plat­se­ta­ble­ring­en för det nya re­nings­ver­ket som kom­mer be­rö­ras av tung tra­fik, sä­ger Ce­ci­lia Ober­mül­ler, ta­les­per­son för MP i stads­bygg­nads­frå­gor i Stock­holm.

Om de 200 bo­stä­der­na ska ut­re­das vill Mil­jö­par­ti­et i så fall ha en kom­pro­miss: att man sam­ti­digt star­tar en ut­red­ning om att gö­ra Ålstens­sko­gen och Stor­sko­gen till na­tur­re­ser­vat.

Li­te lät­ta­re har man för de fö­re­slag­na bo­stä­der­na vid Djup­dals­vä­gen re­spek­ti­ve kors­ning­en Nyängs­vä­gen och Her­man Yg­bergs väg. Det är svå­ra pro­jekt, men vär­da att tit­ta på, me­nar Mil­jö­par­ti­et.

Fre­dad zon?

I Brom­mas bo­stads­de­batt har det väckts många ar­ga rös­ter om att Brom­mas träd­gårds­stad ver­kar va­ra en fre­dad zon för bo­stads­byg­gan­de. Och som Ste­fan Hans­son själv kon­sta­te­rar, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas välj­ar­bas finns in­te främst i Brom­mas träd­gårds­stad.

Är in­te det här ett po­pu­lis­tiskt för­slag?

– Nej. Jag har tit­tat myc­ket på hur stan är byggd och vad den bi­drar med. Tit­tar man på vad den här de­len av Brom­ma har bi­dra­git med se­dan 2002 är det ett ti­o­tal bo­stä­der. I re­la­tion till res­ten av stan är det li­tet.

He­la sta­den mås­te va­ra be­hjälp­lig och skju­ta till de ytor som finns för att växa.

FOTO: YLVA BERG­MAN

FÖR­SLAG. I Smed­slät­ten, bred­vid ten­nishal­len och ner mot Sol­viks­ba­det fö­reslås en ut­red­ning för 200 nya bo­stä­der och en ny per­ma­nent för­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.