Som­mar­kul på bibb­lan för al­la barn

Bromma Tidning - - BROMMA -

Som­ma­ren är här och där­med ock­så som­mar­lo­vet. På Blac­ke­bergs bib­li­o­tek an­ord­nas ak­ti­vi­te­ter för att upp­munt­ra till som­mar­läs­ning för barn.

Bland an­nat ord­nas bok­tips, bok- och hög­läs­nings­bin­go, skräckquiz och författarträff (som hålls i Väl­ling­by). Dess­utom: om du lå­nar tre böc­ker på bib­li­o­te­ket, skri­ver en li­ten ut­vär­de­ring om böc­ker­na i ett häf­te och läm­nar in till bib­li­o­te­ket un­der pe­ri­o­den 15-31 au­gusti får du en gra­tis bok att ta med dig hem.

Kol­la in Blac­ke­bergs bib­li­o­tek för mer in­fo om tid och plats för ak­ti­vi­te­ter­na. Oli­ka ak­ti­vi­te­ter rik­tar sig till oli­ka åld­rar, men det finns nå­got för barn mel­lan 6 och 12 år.

FOTO: AR­KIV­BILD

BOKSUG? Blac­ke­bergs bib­li­o­tek vill upp­munt­ra barn till som­mar­läs­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.