Som­ma­rens bil­li­gas­te bil­par­ke­ring

LIS­TA. Här sän­ker sta­den pri­set på p-plat­ser­na

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Per Brandt

Vill du par­ke­ra kär­ran bil­li­ga­re i som­mar? I år öpp­nar Stock­holm par­ke­ring upp fler p-plat­ser med bil­li­ga­re taxa.

Det är tred­je året i rad som sta­den par­ke­rings­bo­lag kör läg­re som­mar­pri­ser för att stå på ut­val­da par­ke­rings­an­lägg­ning­ar. I år ut­ö­kar man an­ta­let an­lägg­ning­ar till 22 och to­talt drygt 2 600 plat­ser. Sats­ning­en vän­der sig till in­nerstads­bor som van­ligt­vis par­ke­rar på ga­tan och syf­tet är att ”fri­gö­ra ga­tu­mark från par­ke­ra­de bi­lar”.

Bil­li­ga­re än van­ligt

En­ligt bo­la­get är för­de­lar­na många, som att man in­te be­hö­ver bry sig om städ­da­gar och att det, med någ­ra få un­dan­tag, blir bil­li­ga­re än den van­li­ga bo­en­de­par­ke­ring­en per må­nad.

– Som­mar­par­ke­ring­en är enkla­re och bil­li­ga­re för bi­lis­ten och vi får an­vänd­ning för bland an­nat vå­ra in­farts­par- ke­ring­ar som an­nars del­vis skul­le stå tom­ma un­der som­ma­ren, sä­ger Christi­an Rock­ber­ger, VD för Stock­holm Par­ke­ring i ett press­med­de­lan­de.

Som­mar­par­ke­ring kan kö­pas för pe­ri­o­den 16 ju­ni till 19 au­gusti och det gör man på Stock­holm par­ke­rings hem­si­da från och med idag, mån­dag 4 ju­ni.

De or­di­na­rie dygns­pri­ser­na sänks med mel­lan 10 och 40 kro­nor.

Som­mar­par­ke­ring­en är enkla­re och bil­li­ga­re för bi­lis­ten och vi får an­vänd­ning för bland an­nat vå­ra in­farts­par­ke­ring­ar som an­nars del­vis skul­le stå tom­ma un­der som­ma­ren.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

BIL­LI­GA­RE. Sta­den hop­pas som­mar­par­ke­ring­en ska loc­ka många in­nerstads­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.