Stock­holm blir värd för in­ter­na­tio­nell jät­te­fes­ti­val

Den ame­ri­kans­ka mu­sik­fes­ti­va­len Lol­la­pa­loo­za kom­mer till Gär­det näs­ta som­mar då två he­la da­gar fylls med upp­trä­dan­den av världs­ar­tis­ter.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Sop­hie Stig­fur Andre­as Jen­nische

Det är den 28-29 ju­ni 2019 som en svensk ver­sion av den ame­ri­kans­ka jät­te­fes­ti­va­len Lol­la­pa­loo­za kom­mer hit.

An­na Sjölund, vd på Li­ve Na­tion, är otro­ligt stolt över att ta hit den iko­nis­ka fes­ti­va­len, som star­ta­des av Per­ry Fa­rell från rock­ban­det Ja­ne’s Ad­dic­tion i Chi­ca­go 1991.

– Det här är en fes­ti­val Stock­holm sak­nat, sa hon på en press­träff på Söd­ra Te­a­tern för­ra ons­da­gen.

Fes­ti­va­len har ägt rum på tre oli­ka kon­ti­nen­ter och gör nu sin förs­ta land­ning i Skan­di­na­vi­en.

Fy­ra sce­ner

Lol­la­pa­loo­za på Gär­det ska ha fy­ra sce­ner som ar­ran­gö­ren Li­ve Na­tion lo­var fyl­la med någ­ra av värl­dens tyngs­ta ar­tis­ter och de he­tas­te nya nam­nen in­om allt från rock till hip­hop och elektro­nisk dans­mu­sik.

Dock är in­te ett en­da namn än­nu känt. Spelsche- mat bör­jar släp­pas först i höst.

En fjä­der i hat­ten

Fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård ( S) ser eve­ne­mang­et som en fjä­der i hat­ten för Stock­holm.

– Det be­ty­der jät­te­myc­ket med en in­ter­na­tio­nell fes­ti­val till Stock­holm, det ger fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter. Många kom­mer hit och får se stan från sin bäs­ta si­da, det här en glad dag, sa hon på den press­träff då fes­ti­val­pla­ner­na först pre­sen­te­ra­des.

FOTO: SOP­HIE STIG­FUR

FES­TI­VAL. Lol­la­pa­loo­za ska hu­se­ra i Stock­holm 28-29 ju­ni 2019. Grun­da­ren Per­ry Fa­rell sko­ja­de om att han gär­na ha­de ve­lat se ABBA. En hint?.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.