Po­pu­lärt bur­gar­stäl­le öpp­nar i An­ne­dal

De se­nas­te åren har stan full­kom­ligt ex­plo­de­rat av lyx­bur­ga­re och nu ut­ö­kas ut­bu­det även i An­ne­dal. Men ägar­na är in­te oro­li­ga för att folks sug ef­ter bur­ga­re är en sval­nan­de trend.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Evelina Hertz

Kött och bröd, ut­an mas­sa spex­i­ga till­be­hör. Så tyc­ker ägar­na till Bun me­at Bun att en god ham­bur­ga­re ska byg­gas. Snart slår de upp sin tred­je re­stau­rang i Stock­holm, på Bäll­sta­vä­gen i Ma­ri­e­häll/An­ne­dal.

– Klart vi kan ut sväng­ar­na li­te ibland men vi vill gö­ra mo­der­na ame­ri­kans­ka ham­bur­ga­re så det blir ing­en pesto och ruc­co­la, sä­ger Mattias Wall, en av ägar­na.

Re­stau­rang­en har in­te ser­ve­rings­till­stånd och en­ligt ägar­na vill de ”gå back to ba­sics” med bur­ga­re, pom­mes, läsk och mil­ks­ha­ke. Menyn pla­ne­rar de att hål­la kort. Det kom­mer fin­nas nå­got för den som vill ha ve­go.

– Vi kom­mer att ha två ve­ge­ta­ris­ka bur­ga­re, en med svamp och med hal­lou­mi, sä­ger Mattias Wall.

Finns det in­te en risk att folk bör­jar kän­na sig kla­ra med ”lyx­bur­ga­re-tren­den”?

– Nej, vi tror in­te att det är en trend ut­an sna­ra­re ett skif­te där folk har bör­jat trött­na på det gam­la ut­bu­det. Folk har bli­vit mer kräs­na och sett att det finns bätt­re bur­ga­re, sä­ger Stefan Falk, även han äga­re till re­stau­rang­en.

När den här tid­ning­en gick i tryck sik­ta­de ägar­na på att öpp­na i hel­gen.

FOTO: PRIVAT

ÖPP­NAR. Nya ham­bur­gar­stäl­let i An­ne­dal pla­ne­rar att slå upp por­tar­na i hel­gen. Till väns­ter Stefan Falk och till hö­ger Mattias Wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.