300 ”snab­ba hus” byggs för ung­do­mar i Brom­ma

TILLFÄLLIGA. Flytt­ba­ra hus – nytt sätt att lö­sa bo­stads­kri­sen

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

I vec­kan gick start­skot­tet för byg­get av ”Snab­ba hus”, mo­dul­bo­stä­der för unga, i Råcksta och Nor­ra Äng­by. Men hu­sen får bara stå här till­fäl­ligt – sen mås­te flyt­tas till en an­nan tomt.

Det är på två plat­ser längs med Bergs­lags­vä­gen och Råck­sta­vä­gen, i Råcksta och Nor­ra Äng­by, som man i mån­dags tog det förs­ta spad­ta­get för så kal­la­de Snab­ba hus.

Snab­ba hus är en sorts ex­press­bo­stä­der för unga som ta­gits fram av Svens­ka bo­stä­der till­sam­mans med or­ga­ni­sa­tio­nen Jag­vill­ha­bo­stad.nu. Hu­sen byggs i fär­di­ga mo­du­ler på tillfälliga bygg­lov. Det gör att de är lät­ta att ploc­ka ner, pac­ka ihop och flyt­ta till en ny tomt när bygg­lo­vet lö­per ut.

Tids­be­grän­sat kon­trakt

I Råcksta och Nor­ra Äng­by ska tre hus ska byg­gas med to­talt 381 lä­gen­he­ter, samt­li­ga på 32 kvadrat.

Lä­gen­he­ter­na är till för ung­do­mar mel­lan 18 och 30 år som ska kun­na bo på tids­be­grän­sat kon­trakt ut­an att för­lo­ra si­na po­äng i Stock­holms stads bo­stads­kö.

Det var en lång pro­cess in­nan hu­sen till sist fick klar­tec­ken – pro­jek­tet över­kla­ga­des än­da upp i högs­ta in­stans, mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len, in­nan byg­get till sist fick grönt ljus. Hus av den här ty­pen behövs, me­nar Ann-Mar­ga­ret­he Livh ( V), bo­stads- och de­mo­kra­ti­bor­gar­råd och sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Svens­ka bo­stä­der.

– I vår bo­stads­kö har vi mel­lan 70 000 och 80 000 som ak­tivt sö­ker bostad och många är ung­do­mar. Vi mås­te byg­ga för dem, sä­ger hon.

Att bo­stä­der­na byggs på tillfälliga bygg­lov in­ne­bär att man får an­sö­ka om bygg­lov om fem år i ta­get i max 15 år. Hur länge hu­sen kom­mer stå på plat­sen i Nor­ra Äng­by och Råcksta är än­nu in­te be­stämt, men det blir fem år till att bör­ja med.

– Men det är ju in­te alls otro­ligt att de står kvar fem år till, jag tyc­ker man mås­te över­vä­ga det or­dent­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen det vo­re bra med yt­ter­li­ga­re fem år, men det mås­te ex­per­ti­sen och de som pla­ne­rar be­stäm­ma, sä­ger Ann-Mar­ga­ret­he Livh.

Ska kun­na flyt­tas

Tanken är att hu­sen ska hål­la så hög kva­li­tet att de ska kun­na flyt­tas ett par gång­er in­nan de till sist byggs på en per­ma­nent plats.

Var de kan tän­kas ham­na här­näst är än så länge oklart. Vad som dock är klart är att de förs­ta ung­do­mar­na ska kun­na flyt­ta in i de Snab­ba hu­sen på sin plats i Råcksta och Nor­ra Äng­by re­dan näs­ta år.

Jag tyc­ker per­son­li­gen det vo­re bra med yt­ter­li­ga­re fem år.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SNABBT BYGGE. I mån­dags togs det förs­ta spad­ta­get för de snab­ba hu­sen i Nor­ra Äng­by och Råcksta.

ILLUSTRATION: SVENS­KA BO­STÄ­DER

FLYTTBART. Hu­sen ska kun­na ploc­kas ner och byg­gas upp på en an­nan tomt när det tillfälliga bygg­lo­vet i Råcksta och Nor­ra Äng­by går ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.