PROPPEN VID FLYGPLATSEN – SNART ETT MIN­NE BLOTT

Kors­ning­en på Ulvsunda­vä­gen är av­skydd av många bi­lis­ter. Men nu ska en lös­ning va­ra nä­ra.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Räck upp en hand ni som nå­gon gång sut­tit och svu­rit i den stil­lastå­en­de tra­fi­ken på Ulvsunda­vä­gen i höjd med Brom­ma Blocks och flygplatsen. Trod­de väl det.

En bov i dra­mat sta­vas väns­ter­sväng­en vid flyg­plats­in­far­ten för de bi­lis­ter som kom­mer sö­der­i­från ( från Sto­ra mos­sen- hål­let). Här ten­de­rar det att bli långa kö­er i rus­nings­tid.

Men när han­dels­plat­sen byggs ut och väx­er så ska även flyg­plats­in­far­ten om­vand­las.

Lös­ning­en blir att för­se Ulvsunda­vä­gen med nå­got som går un­der det tren­di­ga nam­net ”fly-over”. På svens­ka: en väg­bro.

– Så tanken är att i stäl­let för att läg­ga sig i väns­ter­fil, så ska man läg­ga sig i hö­ger­fil och kö­ra upp på en ramp över Ulvsunda­vä­gen för att und­vi­ka att det blir kö­bild­ning vid väns­ter­sväng, sä­ger So­fia Ider­heim, hand­läg­ga­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Fle­ra skäl till för­se­ning

Pla­nen, där fly-overn är en del, klub­ba­des egent­li­gen 2009. Men pro­jek­tet har dra­git ut på ti­den. Re­jält, skul­le man kun­na sä­ga.

Någ­ra av or­sa­ker­na är att de fö­re­tag som sta­den ha­de teck­nat av­tal med för ex­plo­a­te­ring­en har sålts vil­ket på­ver­kat tids­pla­nen. Även byg­get av tvär­ba­nans Kis­ta- gren har bi­dra­git till för­se­ning­en.

För­se­ning­ar­na, samt någ­ra mind­re änd­ring­ar i ut­form­ning­en, gör att mer peng­ar mås­te skju­tas till. I vec­kan ska ex­plo­a­te­rings­nämn­den klub­ba ige­nom yt­ter­li­ga­re 96 mil­jo­ner kro­nor till de ur­sprung­li­ga 172 mil­jo­ner kro­nor­na. Ett be­slut som se­dan ska fast­stäl­las i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

I peng­ar­na in­går bland an­nat även en gång- och cy­kel­ba­na i an­slut­ning till den nya tvär­ba­nebron som re­dan är på­bör­jad över Ulvsunda­vä­gen. Med and­ra ord kom­mer den här de­len av Ulvsunda­vä­gen att bli bro­tät.

Klub­ba­des för tio år se­dan

Det har allt­så ta­git knappt 10 år se­dan pla­nen klub­ba­des till att man nu sä­ger sig va­ra re­do för själ­va ge­nom­fö­ran­det. Kom­mer vi allt­så kun­na se den här för­änd­ring­en in­om en över­skåd­lig fram­tid? Ja­då, nu är det på rik­tigt dags, me­nar sta­den.

– Allt ska väl egent­li­gen kom­ma igång in­om kort. Sen är det oli­ka lång upp­starts­fas, sä­ger So­fia Ider­heim.

Tanken är att i stäl­let för att läg­ga sig i väns­ter­fil, så ska man läg­ga sig i hö­ger­fil och kö­ra upp på en ramp över Ulvsunda­vä­gen.

ILLUSTRATION: STOCK­HOLMS STAD FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PLAN. Rakt fram i bild syns en myc­ket ti­dig skiss på hur fly-overn kan tän­kas att se ut. Hu­sen längst fram till hö­ger i bild är om­de­sig­na­de se­dan vi­sions­skis­sen gjor­des år 2009. LÖS­NING. Ge­nom en så kal­lad fly-over ska den ha­ta­de kors­ning­en vid Brom­ma...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.