Lyx­bils­tju­ven

i rät­ten

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Den 16 feb­ru­a­ri släpp­tes yng­ling­en, som i fle­ra år kal­lats lyx­bils­tju­ven i me­di­er­na för sin va­na att stjä­la dy­ra bi­lar, från ung­doms­hem­met där han sut­tit fri­hets­be­rö­vad i ett halv­år.

En­ligt åta­let som nu prö­vas i Sö­der­törns tings­rätt gick det en­dast tre da­gar in­nan han bör­ja­de be­gå grova brott igen.

Han och tre unga med- brotts­ling­ar an­kla­gas för att den 19 feb­ru­a­ri ha rå­nat en man på hans bil på en ben­sin­mack i Mid­som­mar­kran­sen. I sam­band med det ska de ha miss­hand­lat man­nen ge­nom att slå och spar­ka mot hans kropp och hu­vud.

Sam­ma kvar­tett åta­las ock­så för att ha bru­tit sig in i två bo­stä­der, en i Ja­kobs­berg och en på Li­din­gö, och där stu­lit bil­nyck­lar för att se­dan kö­ra iväg med fa­mil­jer­nas bi­lar.

18-åring­en och en av de and­ra män­nen åta­las ock­så för än­nu ett bil­rån där ska de ha tving­at ett par ur sin bil i Sick­la ge­nom att ho­ta dem med ham­ma­re. In­nan de två män­nen läm­na­de plat­sen med bi­len fick pa­ret ta ut sin fy­ra må­na­der gam­la be­bis som satt i sin stol i bak­sä­tet.

Man­nen kan nu ock­så dö­mas till fäng­el­se för förs­ta gång­en, ef­tersom han hun­nit fyl­la 18 år.

– Vad jag kom­mer att yr­ka på be­ror på vad som kom­mer fram un­der för­hand­ling­en, men san­no­likt blir det nå­gon form av fäng­el­se, sä­ger åkla­ga­ren Ka­rin Borg.

Rät­te­gång­en kom­mer att på­gå fram till och med 26 ju­ni. To­talt åta­las åt­ta unga män för oli­ka brott som de ska ha be­gått i oli­ka kon­stel­la­tio­ner. Samt­li­ga ne­kar till al­la brott.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

IN­FÖR RÄTTA. Rät­te­gång­en i Sö­der­törns tings­rätt på­går till den 26 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.