Sjön med mest

tjuv­fis­ke i Stock­holm

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Det kanske in­te är den mest bad­vän­li­ga sjön. Men Lill­sjön i Brom­ma är åt­minsto­ne ett po­pu­lärt till­håll för fis­kar. Här är det okej att fis­ka med spö, om man har fis­ke­kort, men det är ab­so­lut för­bju­det att fis­ka med nät.

Trots det är just nät­fis­ke ett stort pro­blem i sjön.

– Det läggs nät he­la ti­den. Tar vi upp ett nät kom­mer det ett nytt vec­kan ef­ter. Så det på­går en stor verk­sam­het med tjuv­fis­ka­re där, det kan man lugnt sä­ga, sä­ger Ro­bert Orest, fis­ke­till­sy­nings­man på Sport­fis­kar­na.

Fak­tum är att Lill­sjön är den av Stock­holm stads sjö­ar som är hår­dast drab­bat av tjuv­fis­ket. Fram till i fre­dags, den 15 ju­ni, var det fis­ke­för­bud i sjön ef­tersom gö­sen gått in för att le­ka. Men än­då har det fis­kats friskt.

– Vi för­sö­ker be­va­ka sjön så myc­ket vi kan. Vi är där i stort sett var­je dag på oli­ka ti­der, även på kvälls- och nat­te­tid, sä­ger Ro­bert Orest.

Att Lill­sjön är så po­pu­lär för tjuv­fis­kar­na kan bland an­nat be­ro på att den är väl­digt po­pu­lär hos gö­sen. Sjön är sam­man­bun­den med Mä­la­ren med en smal ka­nal som går längs med Ulvsun­da slott.

– Det är en jät­te­vik­tig sjö för att gö­sen ska kun­na för­ö­ka sig. Och då är de så fräc­ka så de läg­ger nät rakt över ka­na­len så fis­ken in­te får en chans att kom­ma för­bi, sä­ger Ro­bert Orest och fort­sät­ter:

– Jag skul­le nog på­stå att det blir vär­re och vär­re näs­tan för var­je år. Vi på­träf­far fler och fler nät he­la ti­den och det tar mer re­sur­ser från oss att be­va­ka.

I bör­jan av maj la Väl­ling­by­po­li­sen upp ett in­lägg på sin Fa­ce­book där de ha­de på­träf­fat ett nät fullt med gös i Lill­sjön när man pat­rul­le­rat för­bi. På Sport­fis­kar­na är man gla­da över att po­li­sen kun­de hjäl­pa till, ef­tersom det nor­malt sett är svårt.

– Det här är ing­en pri­o­ri­te­rad frå­ga hos po­li­sen. I bäs­ta fall kan man få en patrull som åker för­bi och ki­kar. Men det är jät­tesvårt att få po­li­sens re­sur­ser att räc­ka till till sånt, sä­ger Ro­bert Orest.

Det är en jät­te­vik­tig sjö för att gö­sen ska kun­na för­ö­ka sig.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

HOPPLÖST. ”Det läggs nät he­la ti­den. Tar vi upp ett nät kom­mer det ett nytt vec­kan ef­ter”, sä­ger Ro­bert Orest på Sport­fis­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.