Nya bo­stä­der

ska byg­gas i Ma­ri­e­häll

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische

Sta­den har se­dan ti­di­ga­re god­känt en de­talj­plan för cir­ka 770 nya bo­stä­der, varav cir­ka 610 bo­stads­rät­ter och cir­ka 160 kom­mu­na­la hy­res­rät­ter i pris­pres­sa­de Stock­holms­hus i Ma­ri­e­häll.

I pla­nen in­går även en ny för­sko­la, en grupp­bo­stad, nya tor­gy­tor och park in­klu­si­ve ett nytt gång­stråk.

I mån­dags klub­ba­des ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet och de­talj­pla­nen i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

M, C, L, KD och SD re­ser- ve­ra­de sig mot för­sla­get ef­tersom det in­te kan ga­ran­te­ra al­la skol­plat­ser som behövs i om­rå­det. Men skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) be­dy­ra­de att skol­pla­ne­ring­en in­te är ett pro­blem.

– Lä­get är un­der kon­troll, sa han i ta­lar­sto­len.

Oklart om Gu­la vil­lan

Björn Ljung ( L) vil­le ve­ta hur det blir med de två kul­tur­hi­sto­riskt vik­ti­ga bygg­na­der som lig­ger i om­rå­det; bland an­nat Gu­la vil­lan som i dag rym­mer ett kafé.

Stefan Hans­son (S), ord­fö­ran­de för ex­plo­a­te­rings­nämn­den, sa att det är un­der ut­red­ning om Gu­la vil­lan kan re­no­ve­ras och flyt­tas till en an­nan plats.

– Vi vet om att det här är två fi­na gam­la bygg­na­der med många år på nac­ken men som in­te är i värl­dens bäs­ta tek­nis­ka skick, sa Stefan Hans­son.

Såg­tan­den flyt­tas

Björn Ljung ( L) var in­te nöjd.

– Det där bru­kar be­ty­da riv­ning, sa han.

Det and­ra hi­sto­ris­ka hu­set på om­rå­det, Såg­tan­den från bör­jan av för­ra sek­let, ska ploc­kas ner och byg­ga upp igen på an­nan plats in­om om­rå­det.

ILLUSTRATION: BSK AR­KI­TEK­TER

KLUB­BAT. Nu är ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet för 700 nya bo­stä­der i Ma­ri­e­häll god­känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.