Nu sätts Väs­te­rort på den po­li­tis­ka kar­tan 88

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - EVELINA HERTZ Re­por­ter Pra­ta med mig! evelina.hertz @di­rekt­press.se

da­gar. Så lång tid är det i skri­van­de stund kvar till va­let 2018. Och det märks här i Väs­te­rort.

I vec­kan var det dags för Järva­vec­kan på Spånga IP, för and­ra året i den här for­men. In­för att den skul­le dra igång fun­de­ra­de vi på re­dak­tio­nen hur det skul­le bli. Skul­le det kom­ma van­ligt folk? El­ler skul­le Spånga IP bara fyl­las av po­li­ti­ker och lob­by­is­ter, nå­got som Al­me­dals­vec­kan of­ta fått kri­tik för? De två ar­range­mang­en har ju jäm­förts bå­de en och två gång­er se­dan Järva­vec­kans start.

Där­för var det så ro­ligt att se så många Väs­te­rorts­bor ta sig till Spånga IP för att lyss­na och dis­ku­te­ra. Kanske ock­så bil­da sig en upp­fatt­ning in­nan det är dags att ta sig till va­lur­nor­na den ni­on­de sep­tem­ber.

Sam­ti­digt blir ock­så Väs­te­rort en are­na där po­li­tik dis­ku­te­ras – istäl­let för att bara va­ra en plats som be­sluts­fat­ta­re och makt­ha­va­re pra­tar OM.

Jag tror att det är oer­hört vik­tigt.

Där­för var det ock­så fan­tas­tiskt att så många unga kom till pa­nel­sam­ta­let som vi på Stock­hol­mDi­rekt an­ord­na­de för­ra tors­da­gen till­sam­mans med Fol­kets hus i Väl­ling­by (läs mer på stock­hol­mdi­rekt.se).

Samt­li­ga par­ti­er i stads­hu­set var på plats och för­sök­te så gott de kun­de sva­ra på ung­do­mar­nas frå­gor. Det blev piz­za, klo­ka frå­gor och TUFFA frå­gor. En hel del star­ka käns­lor. Många unga är ar­ga på po­li­ti­ker­na för att de upp­le­ver att de in­te blir lyss­na­de på. Men jag hop­pas att just så­na här sam­tal ska le­da till att det blir bätt­ring på den fron­ten.

För en sak är sä­ker. Så länge vi tar va­ra på klok­ska­pen hos de unga i Väs­te­rort be­hö­ver vi in­te va­ra oro­li­ga för fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.