Så på­ver­kas fö­re­ta­gen runt Spånga IP av Järva­vec­kan

Bäs­ta dags­kas­san på må­na­der för en fö­re­ta­ga­re, ett av­läg­set spel för gal­le­ri­et för en an­nan – fö­re­ta­gar­nas åsik­ter går isär om Järva­vec­kan på Spånga IP. När po­li­ti­ker och stor­fö­re­tag sam­las i Jär­va ser hopp­ful­la fö­re­ta­ga­re fram emot att om­rå­det ska ham­na

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - So­fia White

Järva­vec­kan är in­ne på sin tred­je dag, och in­ne på Piz­ze­ria Spånga mac­ka i Spånga cent­rum strå­lar äga­ren Ma­ri­na Ristic.´ För hen­ne har det va­rit ett lyc­ko­kast att ha po­li­ti­ker­vec­kan in­på knu­ten.

– Vi är över­lyck­li­ga! I går sål­de vi så myc­ket att vi fick slut på piz­zakar­to­ner. Det var bäs­ta dags­kas­san se­dan i ja­nu­a­ri, sä­ger Ma­ri­na Ristic. ´

Även in­ne på Spånga kon­di­to­ri mär­ker per­so­na­len av det sto­ra ar­range­mang­et på Spånga IP.

– Vi har haft fö­re­tag här som häm­tat upp kaf­fe­be­ställ­ning­ar dit, sä­ger Cla­ra Zachris­son, bu­tiks­bi­trä­de.

”Allt jag vill ha är trygg­het”

På and­ra si­dan Spånga IP, i Tens­ta cent­rum, hit­tar vi fö­re­ta­ga­ren Di­ar. Än har han in­te märkt av att po­li­ti­ker­vec­kan bi­dra­git med ex­tra klirr i kas­san.

I Tens­ta cent­rum hit­tar vi ock­så en fö­re­ta­ga­re, som tap­pat tron på en för­änd­ring. Han är in­te in­tres­se­rad av po­li­ti­ker­vec­kan.

– Det en­da jag vill ha är trygg­het. Det är allt. Jag vill job­ba i lugn och ro. Jag vill in­te be­hö­va se mig över ax­eln när jag går hem. En en­da sak öns­kar jag mig – trygg­het. Skriv det, sä­ger fö­re­ta­ga­ren, som in­te vill ha sitt namn i tid­ning­en, och fort­sät­ter:

– Vi som bor här, vi vet hur det är här. Po­li­ti­ker­na, de kom­mer hit när de be­hö­ver min röst. Men ald­rig att jag ska rös­ta.

Fö­re­ta­ga­rens ord ekar kvar i vå­ra öron när vi kör vi­da­re mot folk­tä­ta Järva­vec­kan, där da­gens te­ma är just fö­re­ta­gan­de och ent­re­pre­nör­skap.

Bå­de i Spånga cent­rum, och i Tens­ta har fö­re­ta­ga­re pro­te­ste­rat öp­pet mot otrygg­he­ten i si­na cent­rum. På sto­ra sce­nen dis­ku­te­rar lo­ka­la fö­re­ta­ga­re de möj­lig- he­ter – och ut­ma­ning­ar de ser som små­fö­re­ta­ga­re i om­rå­det.

Ryk­tet spe­lar in

Hos­se­in Al­fak, ent­re­pre­nör bakom pas­ta­re­stau­rang­en Vis­sa­ni och ord­fö­ran­de i Tens­ta fö­re­ta­ga­re­för­e­ning, ser den sva­ga köp­kraf­ten i Tens­ta som en ut­ma­ning. Han tror ock­så att om­rå­dets då­li­ga ryk­te spe­lar en av­gö­ran­de roll för vil­ka kun­der som kom­mer.

– Er­känn seg­re­ga­tio­nen. Det är det förs­ta ste­get. An- dra ste­get, tror jag, är att ut­nytt­ja den stra­te­gis­ka punkt Tens­ta är, så att Tens­ta kan bli en ”emer­ging mar­ket” (till­växt­mark­nad, reds anm.), sä­ger Hos­se­in Al­fak och lyf­ter Tenstas när­het till ett av värl­dens störs­ta ICT- klus­ter i Kis­ta och när­he­ten till flyg och kom­mu­ni­ka­tio­ner som sto­ra för­de­lar.

– Men då krävs att myn­dig­he­ter tar sitt an­svar och åter­er­öv­rar de plat­ser de läm­nat, att de kom­mer till­ba­ka och vi­sar sig. Vi kan in­te bara pra­ta om Tens­ta och vål­det. Vad vill de van­li­ga män­ni­skor­na? De vill ha bra sko­lor till si­na barn och jobb. Och där kom­mer de lo­ka­la små­fö­re­ta­gen in.

I pa­ne­len syn­tes ock­så Rin­ke­by­fö­re­ta­ga­ren Chi­no Ha­kam, grun­da­re av Mo­roc­can Souk, som im­por­te­rar hand­gjor­da klä­der och in­red­nings­pry­lar från Ma­roc­ko.

– Vi vill in­te ha en ge­men­skap där bara vi som bor här cir­ku­le­rar här. Vi vill ju få in folk ut­i­från, sa hon och ef­ter­frå­ga­de att stör­re myn­dig­he­ter som Ar­bets­för­med­ling­en val­de att öpp­na i Jär­va­om­rå­det.

Jan Wes­ter­berg, sek­re­te­ra­re i Spånga fö­re­ta­ga­re­för­e­ning, var in­ne på sam­ma spår.

– Önske­dröm­men är att vi skul­le få hit li­te stör­re fö­re­tag för att få mer män­ni­skor i om­lopp. Många vill se system­bo­la­get i Spånga cent­rum, sa han. so­fia.white@di­rekt­press.se

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FULLT. Järva­vec­kan fort­sät­ter att växa. På mån­da­gen fanns många lo­ka­la fö­re­ta­ga­re på plats då te­mat var fö­re­ta­gan­de och ent­re­pre­nör­skap.

DE­BATT. Med­bor­gar­pa­nel med fle­ra lo­ka­la fö­re­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.