Bar­nen od­lar på ta­ket – mitt i stan

Varan­nan vec­ka träf­fas Träd­gårds­björ­nar­na och od­lar på Hötorgs­ter­ras­sen. Vi i Va­sas­tan följ­de med när barn från för­sko­lan Tu­le göds­la­de, vatt­na­de och skör­da­de.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Det är fre­dags­ef­ter­mid­dag och sex barn från för­sko­lan Tu­le på Tu­le­ga­tan i Va­sas­tan sit­ter i en ring på grä­set på Hötorgs­ter­ras­sen och får luk­ta på små bru­na pel­lets.

– Kan ni gis­sa vad det är, frå­gar Zac Fors som för da­gen er­sät­ter sin sam­bo Kristi­na Hen­kel i rol­len som träd­gårds­mäs­ta­re på ter­ras­sen.

– Usch! Det är bajs, ro­par fle­ra i kör, äck­la­de och för­tjus­ta på sam­ma gång. Och myc­ket rik­tigt. – Det är höns­bajs. Och nu ska vi gö­ra baj­s­vat­ten. För det är så man göds­lar och får väx­ter­na att växa, sä­ger Zack.

En ef­ter en trip­par de ef­ter ho­nom på ter­ras­sen och fyl­ler på si­na vat­ten­kan­nor. Se­dan är det dags att skör­da det som är klart me­dan göd­sel­vatt­net får stå till sig.

Bar­nen får hjälp med att klip­pa sal­lad men rä­di­sor­na drar de upp själ­va.

– Jag ska äta mi­na rä­di­sor hem­ma på sof­fan när jag kol- lar på tv, sä­ger Gustaf, 5 år och fort­sät­ter:

– Jag har plan­te­ring­ar med po­ta­tis och mo­röt­ter hem­ma på bal­kong­en ock­så.

– Jag ska ge min sal­lad till mam­ma och pap­pa. De kom­mer att bli gla­da. Pap­pa äls­kar rä­di­sor, sä­ger Eb­ba, 4 år.

På ta­ket od­lar hon och de and­ra ock­så jord­gub­bar, ör­ter och po­ta­tis. Bland myc­ket an­nat. Träd­gårds­björ­nar­na är ett od­lings­pro­jekt som har star­ta­de i fjol. Fle­ra för­sko­lor på Norr­malm och Ös­ter­malm del­tar i pro­jek­tet.

– Det är så ro­ligt, man mär­ker att stads­bar­nen tyc­ker det är spän­nan­de med od­ling och fle­ra för­äld­rar har be­rät­tat att många pra­tar myc­ket och stolt om od­ling­ar­na, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Kristi­na Hen­kel, som är jäm­ställd­hetskon­sult och ar­be­tar på Oli­ka för­lag som bland an­nat ska ge ut en od­lings­bok för barn.

Sä­song­en av­slu­tas med en skör­de­fest, för­ra året bjöds det bland an­nat på egen­pro­du­ce­ra­de chips – fri­te­ra­de po­ta­tis­ski­vor kryd­da­de med eg­na ör­ter.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

OD­LING. Varan­nan vec­ka träf­fas Träd­gårds­björ­nar­na och od­lar på Hötorgs­ter­ras­sen. Träd­gårds­mäs­ta­ren Zac Fors vi­sar hur man drar upp en rä­di­sa för Philip, Gra­ce och Eb­ba från för­sko­lan Tu­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.