Gör det enkla­re att flyt­ta från stads­kär­nan till landsbygden

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Victor Rang­ner

Al­la vill in­te bo i stan, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten. Jag kän­ner många här i Häs­sel­by som, liksom jag själv år 1991, flyt­ta­de ut hit för att nju­ta mer av na­tu­ren. Nu, snart tret­tio år se­na­re, flyt­tas stads­grän­ser­na ut hit. Häs­sel­by har va­rit fint på många sätt. Nä­ra till vård­cen­tral, bib­li­o­tek och af­fä­rer, men än­då in­te för långt till Hes­sel­by Slott, Grimstasko­gen, Mal­tes­holms­ba­det och Mä­la­ren.

Un­der min upp­växt de­la­de svens­ka sta­ten ut ”ut­flytt­nings­bi­drag” till fö­re­ta­gen. Landsbygden av­fol­ka­des. ”He­la Sve­ri­ge ska le­va”. Idag, cir­ka fem­tio år se­na­re, ska män­ni­skor­na istäl­let flyt­ta in till stä­der­na. Var­för, kan man und­ra, om de trivs och vill bo kvar med si­na röt­ter fastvux­na i hem­byg­den. Gör de in­te mer nyt­ta där de är?

Bostads­frå­gan mås­te in­te nöd­vän­digt in­ne­bä­ra att byg­ga fle­ra hus på tom­ma ytor.

Hu­sen ut­an­för stan är fort­fa­ran­de bil­li­ga. Var­för in­te skic­ka ut en för­frå­gan, t ex från Skat­te­ver­ket, För­säk­rings­kas­san och Ar­bets­för­med­ling­en, om att över­lå­ta hy­res­bo­sta­den till en ny­in­flyt­tad, för att pen­sio­nä­ren ska få gläd­je att fort­sät­ta bo na­tur­nä­ra?

Hy­res­bo­sta­den (el­ler bo­stads­rät­ten) skul­le ju än­då ge så myc­ket i eko­no­misk vinst att det vo­re mer än lönsamt att ”ut­lo­ka­li­se­ra” pen­sio­nä­rer till re­no­ve­ra­de och upp­rus­ta­de bo­stä­der. Om en et­ta på tio kvadrat­me­ter idag kostar två mil­jo­ner i in­nersta­den, så bor­de ju vins­ten ef­ter för­sälj­ning täc­ka mer än väl bå­de av upp­rust­ning och mo­der­ni­se­ring av ett för­fal­let ödes­hus?

Jäm­fört med på 1970-ta­let finns i vår tid gott om lös­ning­ar som in­te fanns då. Bara för att näm­na någ­ra: di­gi­ta­li­se­ring­en, au­to­ma­ti­se­ring­en, mo­der­ni­se­ring­en av in­fra­struk­tu­ren, bar­na­vårds­cen­tra­ler, vård­cen­tra­ler, brand­för­svar, för­be­re­del­ser in­för kli­mat­för­änd­ring­ens kon­se­kven­ser, mind­re men fort­fa­ran­de avan­ce­ra­de sjuk­hus och en allt ökan­de tu­rism.

Med­bor­gar­lön skul­le in­te va­ra den en­da lös­ning­en, men en ”ba­sin­komst” för de som vill stan­na kvar i sin hem­bygd, el­ler flyt­ta till­ba­ka el­ler ut från stan.

Med ett väl ut­veck­lat trans­port­sy­stem av e-bu­ti­ker, kan lands­bygds­bor­na be­stäl­la mat, me­di­ci­ner och an­nat livsnöd­vän­digt.

I gen­gäld finns det någ­ra där ute som dag­li­gen be­va­kar att inga ma­te­ri­el­la ska­dor upp­står.

Pro­ble­met med mot­sätt­ning­en mel­lan stad och lands­bygd skul­le snart va­ra löst. Al­la vill fak­tiskt in­te bo i stan.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

FLYTTSUGEN?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.