Snart fri­te­rad kyck­ling i Brom­ma

Ny­he­ten om att Brom­ma Blocks skul­le få ett stör­re snabb­mats­ut­bud kom för nä­ra två år se­dan. Men än så länge har ing­et hänt – för­rän nu. Snart slår näm­li­gen tre nya re­stau­rang­er upp dör­rar­na.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Fri­da Wä­nelöf

För knappt två år se­dan kom ny­he­ten att fle­ra nya re­stau­rang­er ska öpp­na i Brom­ma – Ken­tucky Fri­ed Chic­ken, Piz­za Hut och Chop chop.

Men det har dra­git ut på ti­den. In­te för­rän nu när­mar sig öpp­ning. En­ligt KFC själ­va har in­tres­set va­rit stort från stock­hol­mar­na.

– Vi ha­de hop­pats på att öpp­na re­dan för ett år se­dan, men det är in­te ba­ra vi som be­stäm­mer. Nu ser det i al­la fall ut som att vi kan öpp­na nå­gon gång i slu­tet av sep­tem­ber el­ler bör­jan av ok­to­ber, sä­ger Jesper Hollstrand, mark­nads­chef på NSP, fran­chi­se­ta­ga­re till KFC.

Även Piz­za Hut och Chop chop slår upp por­tar­na i slu­tet av som­ma­ren, el­ler i bör­jan av hös­ten. Det man vän­tar på nu är att lo­ka­ler­na där re­stau­rang­er­na ska hu­se­ra blir kla­ra.

– Vi har in­te satt nå­got ex­akt da­tum än, sä­ger San­na Sul­tan, cent­rum­chef på Brom­ma Blocks.

Vad har gjort att det dra­git ut på ti­den?

– Det vet jag in­te. Men det är ju tre hus som ska byg­gas så det är ett kom­plext ar­be­te. Det kan ta tid att få bygg­lov och så vi­da­re.

In­red­ning, el och fa­sad åter­står att ord­na in­nan de kan öpp­na, be­rät­tar cent­rum­che­fen.

Brom­ma Blocks kom­mer i fram­ti­den att växa re­jält - från 57 000 kvadrat­me­ter till 81 000 kvadrat­me­ter och med dub­belt så många hy­res­gäs­ter som nu. Bland an­nat kom­mer en ny tram­po­lin­park att öpp­na.

FOTO: FRI­DA WÄ­NELÖF

FLER RE­STAU­RANG­ER. I höst öpp­nar fler re­stau­rang­er i Brom­ma Blocks. Fe­li­cia, Isac och Gabri­el Ti­lot­ta som bru­kar åka till köp­cent­ru­met för att shop­pa och äta mat är nöjda så länge det finns sus­hi. Men de väl­kom­nar även ny snabb­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.