Ing­en gri­pen ef­ter mord i Häs­sel­by

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det var för­ra ons­da­gen som en man i 60-års­ål­dern sköts till döds i när­he­ten av Lo­vi­selunds­sko­lan i Häs­sel­by. Hän­del­sen in­träf­fa­de strax in­nan kloc­kan sex på mor­go­nen. När den här tid­ning­en gick i tryck var fort­fa­ran­de ing­en miss­tänkt gri­pen för mor­det.

– Vi ar­be­tar vi­da­re men har ing­en miss­tänkt el­ler gri­pen i ären­det, sä­ger Åsa Wal­len­tin, pressta­les­per­son på Stock­holmspo­li­sen.

Po­li­sen har ge­nom­fört dörr­knack­ning och hål­lit ett an­tal för­hör för att kart­läg­ga vad som har hänt.

– Vi vid­tar fle­ra ut­red­nings­åt­gär­der, bland an­nat in­vän­tar vi nu re­sul­ta­tet från den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en, sä­ger Åsa Wal­len­tin och tilläg­ger att det är oklart när re­sul­ta­tet kan tän­kas va­ra fär­digt.

FOTO: STELLA PAPAPANAGIOTOU

MINNESPLATS. Än­nu är ing­en gri­pen ef­ter för­ra veckans döds­skjut­ning i Häs­sel­by gård. På plat­sen har någ­ra tänt ljus och läm­nat blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.