Blir Sto­ra Mos­sens IP det nya fri­tids­häng­et?

Sto­ra Mos­sens IP kan bli ett upp­styrt fri­tids­häng. Det klub­ba­de Brom­mas po­li­ti­ker i årets sista – och möj­li­gen tor­ras­te – nämnd­mö­te in­nan som­ma­ren.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - El­li­nor Prawitz

– Ja, ef­ter ett sånt här mö­te har du väl in­te myc­ket att skri­va om. Kanske väd­ret?

Så sam­man­fat­ta­de en po­li­ti­ker för­ra veckans mö­te i Brom­ma stads­dels­nämnd, det sista in­nan se­mestern. Men trots att det kanske var det an­nal­kan­de som­marupp- ehål­let som led­de till ett ovan­ligt torf­tigt nämnd­mö­te så blir det­ta än­då in­te en en ar­ti­kel om väd­ret.

För ett av ären­de­na på lis­tan var Li­be­ra­ler­nas för­slag att gö­ra Sto­ra Mos­sens IP till ett mer upp­styrt fri­tids­häng.

– Det be­hövs, an­ser vi, ef­tersom Sto­ra mos­sen i prak- ti­ken fun­ge­rar som en fri­tids­gård på kväl­lar och hel­ger. Att det då finns en fri­tids­re­surs där är na­tur­ligt, sa Per Ham­mar (L) un­der mö­tet.

Och bå­de tjäns­te­män och öv­ri­ga po­li­ti­ker i Brom­ma ställ­de sig po­si­ti­va till idén:

– Ab­so­lut. För­valt­ning­en ver­kar ha den am­bi­tio­nen, sva­ra­de nämn­dens ord­fö­ran­de Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP).

Så i går klub­ba­de man helt en­kelt ige­nom att ut­re­da hur upp­läg­get skul­le kun­na se ut.

– Det ska va­ra mer än en vakt­mäs­tar­roll, in­te ba­ra nå­gon som har en nyc­kel och släp­per in och ut, istäl­let fö­re­stäl­ler jag mig att det är mer av en fri­tids­le­da­re. Men hur stort och i vil­ken om­fatt­ning det he­la ska bli är sånt vi be­hö­ver un­der­sö­ka, sä­ger Alex­an­dra Ha­vik, chef för fält och fri­tid i Brom­ma.

I och med mö­tets av­slu­tan­de blir det som­mar­pa­us för po­li­tis­ka be­slut i Brom­ma fram till 30 au­gusti, då med­bor­ga­re åter har chans att kom­ma och stäl­la frå­gor.

Det ska va­ra mer än en vakt­mäs­tar­roll.

FOTO: EL­LI­NOR PRAWITZ, PRIVAT

FRI­TID. Det var ett ovan­ligt in­ne­hålls­fat­tigt mö­te i Brom­ma igår. Men ett för­slag som klub­ba­des var i al­la fall att ut­re­da möj­lig­he­ten till mer upp­styrt fri­tids­häng på Sto­ra Mos­sens IP. In­fälld: Per Ham­mar (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.