Här byggs det flest hy­res­rät­ter HE­LA LIS­TAN FÖR HE­LA LÄNET:

När­ma­re 9 000 bo­stä­der har pla­ne­rad bygg­start i Stock­holms län i år. Men det rå­der sto­ra skill­na­der mel­lan kom­mu­ner­na hur myc­ket som blir hy­res­rät­ter re­spek­ti­ve bo­stads­rät­ter, vi­sar en ny rap­port. I vis­sa kom­mu­ner byggs in­te en en­da hy­res­rätt.

Bromma Tidning - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

To­talt i år pla­ne­ras 8 896 bo­stä­der att bygg­star­tas i Stock­holms län. Av des­sa står Stock­holms stad för näs­tan hälf­ten – cir­ka 4 200, en­ligt pro­gno­sen.

Men hur stor del som blir hy­res­rät­ter re­spek­ti­ve bo­stads­rät­ter va­ri­e­rar stort mel­lan kom­mu­ner­na, vi­sar en ny rap­port som har ta­gits fram av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm.

I Stock­holms stad be­räk­nas 60 pro­cent av ny­pro­duk­tio­nen i år att bli hy­res­rät­ter. I Upp­lands Väs­by är siff­ran än­nu hög­re, 67 pro­cent. Dä­re­mot är mot­sva­ran­de siff­ra i Dan­de­ryd två pro­cent och på Ekerö, i Val­len­tu­na och Vax­holm är den noll.

Där be­står den pla­ne­ra­de ny­pro­duk­tio­nen en­bart av bo­stads­rät­ter, små­hus och rad­hus med ägan­de­rätt.

Re­sul­tat som oro­ar

Stock­holms stads­bygg­nads­bor­gar­råd Jan Va­le­skog (S) är oro­ad över re­sul­ta­tet och kri­ti­se­rar nu fle­ra av Stock­holms när­kom­mu­ner för att in­te ta an­svar för lä­nets bo­stads­si­tu­a­tion när de in­te byg­ger hy­res­rät­ter.

– Det här är fak­tiskt en av de störs­ta frå­gor­na vi har om man nu ska se bo­stads­frå­gan i ett re­gi­o­nalt per­spek­tiv. Länet är en en­da bo­stads­mark­nad, och den fun­ge­rar in­te och har ald­rig gjort det ef­ter att så många kom­mu­ner un­der lång tid in­te har ta­git an­svar, sä­ger Jan Va­le­skog.

Det se­nas­te året har va­rit ett stål­bad för Stock­holms bo­stads­mark­nad. Sär­skilt ny­pro­duk­tio­nen för bo­stads­rät­ter har ta­git en hård smäll till följd av tuf­fa­re lå­ne­reg­ler och en all­mänt av­vak­tan­de mark­nad.

Jan Va­le­skog vill se att fler kom­mu­ner öpp­nar upp för att byg­ga al­ter­na­ti­va bo­en­de­for­mer.

– Det har va­rit en åter­kom­man­de frå­ga un­der många år. Men nu är lä­get på fle­ra sätt li­te mer dra­ma­tiskt med ut­gångs­punkt från mark­nads­si­tu­a­tio­nen och möj­lig­he­ten att kun­na lå­na till bo­stads­rätt. Det finns ett in­tres­se bland ak­tö­rer­na att byg­ga hy­res­rät­ter men de blir ne­ka­de att kom­ma in i kom­mu­ner­na, sä­ger han.

Frå­gan har va­rit hög­ak­tu­ell un- der Sve­rige­för­hand­ling­en där bland an­nat den nya tun­nel­ba­nedrag­ning­en har ta­gits fram.

Svag vil­ja hos M-sty­re

Ett vill­kor då för att ex­em­pel­vis Nac­ka ska få tun­nel­ba­na har va­rit att kom­mu­nen byg­ger mer bo­stä­der. Men en­ligt Jan Va­le­skog har vil­jan till just hy­res­rät­ter va­rit svag bland främst de M-led­da kom­mu­ner­na, vil­ket siff­ror­na ock­så vi­sar.

– Vi job­bar med vårt och vi kan in­te tvinga and­ra kom­mu­ner att byg­ga hy­res­rät­ter. Och med tan­ke på den un­der­lig­gan­de ef­ter­frå­gan kom­mer bo­stads­rät­ten ock­så att va­ra vik­tig i sam­man­hang­et. Men det är fram­för allt de re­surs­sva­ga hus­hål­len det är pro­blem med och att ung­do­mar in­te har nå­gon­stans att bo. Där­för har vi pri­o­ri­te­rat att ta fram fler lä­gen­he­ter till dem som in­te får de här lå­nen, sä­ger Jan Va­le­skog (S). 16 292

168 200

FOTO: MAJA BRAND

HUSBYGGE. Blir det hy­res­rät­ter el­ler bo­stads­rät­ter? Det be­ror på var i länet du bor.

VAX­HOLM 0 80

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.