Char­ter på be­achen hem­ma i Brom­ma

När so­len gas­sar kanske su­get ef­ter att gli­da runt i sa­rong till lounge­mu­sik, sip­pan­des på kal­la dryc­ker, sät­ter in. Lugn, det krävs ing­en char­ter­bil­jett. Det går li­ka bra på Väs­te­rorts kust.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou El­li­nor Prawitz

– He­la tan­ken är ut­om­lands­käns­la på hem­ma­plan, som en bit av Thai­land. Men så var det in­te när jag kom hit för 15 år se­dan, sä­ger An­ne­lie Dahl­gren, en av de­lä­gar­na till stran­d­re­stau­rang­en Dao be­ach, som lig­ger vid Ängbybadet i Brom­ma.

Se­dan dess har hon och hen­nes kol­le­gor gjort myc­ket för att mejs­la fram den rät­ta käns­lan av som­ma­ro­as: En gräs­slänt har bli­vit loung­e­sof­for med kud­dar och mat­tor, en grus­plan har fått ett enormt trädäck, en scen har byggts och gra­fit­ti­må­la­re har satt färg och palm­mo­tiv på bord och väg­gar.

Pric­ken över i-et var när den bru­na trä­ba­ren fick sig en re­jäl ma­ke over i tv-pro­gram­met Room­ser­vice 2003.

– Det av­snit­tet har vi­sats i re­pris fle­ra gång­er och var­je gång har det dykt upp nya gäs­ter ef­teråt. Men det var län­ge­sen sist nu, sä­ger An­ne­lie Dahl­gren.

Tur­kos mo­sa­ik, surf­brä­dor i ta­ket och snäc­kor på snö­re gör så klart sitt, men en vik­tig de­talj är mu­si­ken, me­nar hon.

– Den är su­per­vik­tig, det får in­te nån an­nan än jag väl­ja, ha­ha. Dag­tid ska det va­ra lugn och ro. På kväl­len kan det bli li­te mer upp-tem­po, det be­ror på hur myc­ket folk här är. Vi har till­stånd till kloc­kan 01 men an­pas­sar oss ef­ter gäs­ter­na, det är de som gör gre­jen! sä­ger An­ne­lie Dahl­gren.

Pre­cis bred­vid Dao be­ach lig­ger Äng­by­ba­dets mi­ni­golf­ba­na. Ef­ter att ha va­rit stängd för­ra som­ma­ren har nu syst­rar­na An­ne­li Sjöstrand och Su­san­ne Stenlund ta­git över.

– Ba­nan var i väl­digt då­ligt skick in­nan så vi har job­bat hårt med att rus­ta upp den, sä­ger An­ne­li.

För fy­ra vec­kor sen kun­de de till sist öpp­na den ny­re­no­ve­ra­de mi­ni­gol­fen med pi­rat­te­ma. Och även om de ty­värr re­dan fått pro­blem med visst sa­bo­tage så är An­ne­li glad för de­ras sats­ning.

– Det är kul, man träf­far många gla­da och ro­li­ga män­ni­skor. Men vi har haft öp­pet så pass kort tid så jag tror in­te att folk har hun­nit hit­ta hit än­nu rik­tigt, men det kom­mer, sä­ger hon.

Spe­lar du själv?

– Ha­ha nej, men min sys­ter­son har fak­tiskt ban­re­kor­det.

Su­gen på en ut­ma­ning? Sys­ter­so­nens ban­re­kord lig­ger på sta­bi­la 49 slag.

FO­TO: MI­KAEL ANDERSSON

RÄT­TA TONER. ”Mu­si­ken är vik­tig för stäm­ning­en”, sä­ger An­ne­lie Dahl­berg, en av de­lä­gar­na till Dao Be­ach vid Ängbybadet. Un­der som­ma­ren blir det även li­ve­s­pel­ning­ar på sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.