Pro­me­nad­stråk rustas upp un­der som­ma­ren

Nu ska strand­pro­me­na­den mel­lan Smedslätten och Ålsten rustas upp. Nu i ju­li sät­ter ar­be­tet igång.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz

Det är en sträc­ka längs med vatt­net på knap­pa 1,5 kilo­me­ter, från Berg­viks­vä­gen i Smedslätten än­da bort till Ålsten­säng­en, som nu ska få ett upp­rus­tat pro­me­nad­stråk.

Sträc­kan kom­mer få nytt grus, nya bän­kar och räc­ken vid de li­te bran­ta­re par­ti­er­na. På de­lar av strå­ket kom­mer det även bli mer till­gäng­ligt ge­nom att vägen pla­nas ut och bred­das. Ar­be­tet på­bör­jas i ju­li och be­räk­nas va­ra klart nå­gon gång un­der hös­ten, en­ligt Brom­ma stads­dels­för­valt­ning.

Det här är den and­ra de­len av det stör­re ar­be­tet med att rus­ta upp strand­pro­me­na­den från Ålsten till Äp­pel­vi­ken. Den förs­ta etap­pen, längs vatt­net i Äp­pel­vi­ken, stod klar i ok­to­ber för­ra året och den tred­je och sista de­len be­räk­nas stå klar un­der 2019/2020.

To­talt ska den nya strand­pro­me­na­den gå från Ålsten till Äp­pel­vi­ken.

ANSIKTSLYFT. Nu ska den and­ra de­len av tre av Brom­mas strand­pro­me­nad rustas upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.