En kit­tel som ko­kar av kre­a­tivt ska­pan­de

Gam­la hant­verk och kun­ska­per vär­de­ras högt av Kyrk­hamns kre­a­tö­rer. – Min pas­sion är att spri­da vi­da­re kun­ska­per från ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner, sä­ger Lud­vig Sääf som spe­ci­a­li­se­rat sig på att gö­ra mjöd och jun – en kom­bu­chalik­nan­de dryck.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - So­fia White Eme­lie Hen­ric­son Eve­li­na Hertz

I Häs­sel­bys ut­kant, bland stor­slag­na ut­sikts­plat­ser och ha­gar med får, finns Kyrk­hamns na­tur­re­ser­vat. I de gam­la hu­sen, som ti­di­ga­re an­vänts som bo­stä­der för ar­be­tar­na på Lövs­ta sopsta­tion och som ge­nom­gångs­bo­stä­der för fin­länds­ka och ju­go­sla­vis­ka fa­mil­jer, hu­se­rar i dag kre­a­tö­rer av olika slag i si­na atel­jé­er.

Här ar­ran­ge­ras konstut­ställ­ning­ar, lä­ger och kur­ser, för att spri­da kun­ska­per om allt från bi­od­ling och väx­ter till gam­la hant­verks­tek­ni­ker.

– Det här är en stor häx- kit­tel av fan­tas­tis­ka män­ni­skor som be­sit­ter otro­li­ga kun­ska­per, sä­ger Lud­vig Sääf, en av kre­a­tö­rer­na i Kyrkhamn, som själv rest jor­den runt för att stu­de­ra hant­verk och mat­kul­tur.

Honung från eg­na bin

Un­der nam­net Mi bryg­ge­ri gör han mjöd och jun – en fer­men­te­rad dryck gjord av grönt te och honung.

– Mjöd kan va­ra pre­cis vad som helst. Det kan va­ra kruk­torrt, och det kan va­ra jät­te­sött. Det kan va­ra en pro- cents al­ko­hol – el­ler 20 pro­cent. Det kan va­ra pre­cis vad som helst, sä­ger Lud­vig Sääf.

När han bryg­ger jun och mjöd, an­vän­der han honung från Kyrk­hamns bin.

– Min pas­sion är att spri­da kun­ska­per från ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner, så att de in­te för­svin­ner, sä­ger Lud­vig Sääf, som själv in­spi­re­ras av sin pap­pa, bi­o­lo­gen och mång­syss­la­ren Jan­ne Sääf som ock­så är en av dem som dri­vit på för att be­va­ra Kyrkhamn.

Nu un­der som­ma­ren pla­ne­rar Lud­vig Sääf att öpp­na ett ho­nung­skafé på ud­den in­till atel­jé­er­na.

– Tan­ken är att vi ska an­vän­da honung i stäl­let för soc­ker i allt vi gör, sä­ger Lud­vig Sääf, som i fram­ti­den ock­så hop­pas kun­na få till­stånd för att säl­ja mjöd.

Många olika kre­a­tö­rer

I de gam­la ar­betar­bo­stä­der­na hit­tar vi ock­så fle­ra and­ra kre­a­tö­rer, som ke­ra­mik­konst­nä­ren Kerstin Jo­hans- son, som hål­lit till i Kyrkhamn i 12 år. Hon job­bar med sten­godske­ra­mik och med Ana­ga­ma, en ja­pansk tek­nik med vil­ken man brän­ner fö­re­må­len i en vedel­dad ugn i 4–5 da­gar.

– Jag an­vän­der ug­nen en gång om året. Tem­pe­ra­tu­ren lig­ger på 1300 gra­der och det ska fyl­las på med ved var fem­te till ti­on­de mi­nut. Vi är fy­ra styc­ken som hjälps åt med det, sä­ger Kerstin Jo­hans­son.

Och den som är ny­fi­ken på att häl­sa på kan ringa konst­nä­rer­na i för­väg för ett be­sök.

– Det är ba­ra kul att vi­sa vad vi gör, sä­ger konst­nä­ren Eli­sa­beth Si­vard.

Det blir näs­tan som julaf­ton när Kerstin Lars­son en gång om året kan öpp­na ug­nen och ta fram si­na verk brän­da med den tem­pe­ra­turkrä­van­de Ana­ga­ma-tek­ni­ken.

”Det är så in­spi­re­ran­de att va­ra här och job­ba, och se na­tu­ren och få­ren här ute ge­nom fönst­ren”, sä­ger Kerstin Lars­son, glas­konst­när i Kyrkhamn. Löktrav. Kirs­h­kål.

Kungs­myn­ta. Has­sel. Som­mar­gyl­len. Ser ut som små mi­ni­broc­co­li.

GLASKONST. ”Kan an­vän­das i smör” ”Sve­ri­ges mest ha­ta­de ogräs, men ock­så otro­ligt god att wo­ka med li­te vit­lök”. ”Kan an­vän­das som mej­ram el­ler ore­gano”. Has­selns frukt, has­sel­nöt­ter­na, kan till ex­em­pel an­vän­das i bak­verk och på sal­la­der. ”Väx­er li­te...

HÖGTIDLIGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.