Gö­ra tid­ning di­rekt från cy­kel­vä­gar­na? Ja, lätt!

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

Det he­la bör­ja­de med en tan­ke på redaktionen. ”Kan vi få ihop ett te­ma­num­mer från cy­kel­vä­gar­na i Väs­te­rort och Jär­fäl­la?” Sagt och gjort. Vi märk­te ut en lämp­lig rutt på kar­tan (se den på si­dan 4 och 5), ploc­ka­de fram och lå­na­de ihop cyklar, sov­säc­kar och ligg­un­der­lag (någ­ra mer proff­si­ga va­ri­an­ter än and­ra). Pla­nen var att so­va i vind­skyd­det i Gå­se­borg som lig­ger i Gör­välns na­tur­re­ser­vat. ”Halv­vägs på vår två­da­gars­re­sa, PER­FEKT”.

När hal­va gäng­et gjor­de in­ter­vju­er på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen spa­na­de res­ten av oss in nat­tens sov­stäl­le. För­vänt­ning­ar­na var gi­vet­vis höga. Vi kom fram och...

Det var så smut­sigt. Ned­klott­rat. Allt an­nat än in­bju­dan­de. Pa­ni­ken. Vad gör vi nu? Well, tack och lov för här­li­ga in­ter­vju­per­so­ner. En av al­la som vi mött längs med cy­kel­fär­den sa de ljuv­li­ga or­den ”jag har ett tält ni kan lå­na”. Tack, det glöm­mer vi ald­rig! ( Ja, Jär­fäl­la kom­mun har lo­vat bot och bätt­ring.) Ni har va­rit många som bju­dit på gla­da he­ja­rop och in­tres­san­ta be­rät­tel­ser un­der re­sans gång. Som lä­sa­ren Lin­da som via vår Fa­ce­book bjöd in oss till att svänga för­bi hen­nes ko­lo­ni­lott och sma­ka vin­bär. Un­der­bart!

Så, sva­ret på frå­gan om det går att gö­ra en tid­ning av en cy­kel­tur här på hem­ma­plan är ett rung­an­de ja! Re­sul­ta­tet har du nu i din hand – en tid­ning fylld med plat­ser och per­so­ner som finns runt knu­ten. Tack för den här vå­ren al­la lä­sa­re! I au­gusti är vi till­ba­ka igen för att le­ve­re­ra lo­kal­ny­he­ter till er – som van­ligt.

Glad som­mar öns­kar vi på redaktionen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.