Hej! Vad gör du här på Äng­by cam­ping?

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

Edith och Jo­sef Ben­ders, tu­ris­ter från Bel­gi­en: Edith: – Vi re­ser ge­nom Sve­ri­ge och har va­rit i bland an­nat Mal­mö, Trel­le­borg och Kal­mar. Om ett par da­gar åker vi till Uppsa­la. Jo­sef: – Imor­gon åker vi in till ci­ty med vå­ra el­cyklar. Ni i Sve­ri­ge är pro­gres­si­va i det mesta men när det gäl­ler el­cyklar ver­kar ni lig­ga li­te ef­ter, ha­ha. Mor­gan Tjern­berg, på jobb­re­sa från Ös­tersund: – Jag job­bar! Vi säl­jer jord­gub­bar och jag är an­sva­rig på Fin­neröd­ja för lo­gisti­ken kring för­sälj­ning­en till al­la bu­ti­ker i Mä­lar­da­len. Jag var och häm­ta­de täl­tet idag så nu kan vi sit­ta ute även om det reg­nar. Bin­te och Pe­ter Tho­ma­son, tu­ris­ter från Vej­le, Dan­mark: Bin­te: – Det är förs­ta gång­en i Stockholm, det är väl­digt fint här men Kö­pen­hamn är fi­na­re, ha­ha. Men det är fint att padd­la ka­jak här och vår am­bi­tion är att padd­la över­allt. Pe­ter: – Vi stan­nar tre da­gar här och sen åker vi vi­da­re. Vi ska till Fin­land och Nor­ge ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.