Två döms ef­ter gra­nat­at­tack i Häs­sel­by

Bromma Tidning - - BROMMA -

Sam­ma dag som mor­det i Väl­ling­by de­to­ne­ra­de två gra­na­ter i an­slut­ning till en bo­stad i Häs­sel­by vil­las­tad. Ing­en per­son ska­da­des fy­siskt. Se­na­re greps tre unga män, miss­tänk­ta för all­män­far­lig ska­de­gö­rel­se. I maj åta­la­des två av män­nen för all­män­far­lig öde­läg­gel­se och den tred­je för med­hjälp till all­män­far­lig öde­läg­gel­se. I sam­band med det skrev Da­gens Ny­he­ter att spräng­ning­en av hand­gra­na­ter­na kopp­las ihop med en stor be­drä­ge­ri­här­va där 173 per­so­ner är miss­tänk­ta. Kopp­ling­en är att per­so­nen som bor i vil­lan job­bar med be­drä­ge­ri­ut­red­ning­ar på en bank.

För­ra fre­da­gen kom do­men från Sol­na tings­rätt, som fri­ar man­nen som åta­lats för med­hjälp till all­män­far­lig öde­läg­gel­se, skri­ver Da­gens Ny­he­ter. De två and­ra män­nen döms till tre år och tre må­na­der i fäng­el­se. De döms bland an­nat för all­män­far­lig öde­läg­gel­se, men fri­as från miss­tan­kar­na om mord­för­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.