Ta bort pi­pet i SL-spär­rar­na

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Max H

För 1–2 år se­dan så in­stal­le­ra­des ett ljud på SL:s spär­rar. Tan­ken var väl att det skul­le pi­pa var­je gång nå­gon plan­ka­de. Men spär­rar­na lå­ter även när folk in­te plan­kar – det lå­ter högt och stör al­la.

Lju­det är så väl­digt onö­digt, man mås­te ju tän­ka på de som job­bar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som får stå ut med det­ta he­la da­gar­na. Stäl­ler man sig på T-cen­tra­len upp­gång mot plat­tan så hör man pi­pet gans­ka myc­ket, med gans­ka kor­ta mel­lan­rum. Det skul­le bli myc­ket skö­na­re för hör­seln om spär­rar­na blev tys­ta.

Vill man få slut på plank­ning­en så bor­de man in­fö­ra noll­taxa – för mil­jön och rätt­vi­san, så att al­la är välkomna in!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.