Klas­sis­ka vi­sor och schla­ger på slot­tet

I över 20 års tid har estra­dö­ren Mat­ti­as Enn sjung­it för publik över he­la Sve­ri­ge. Nu kom­mer han till Bromma med ”Ett be­då­ran­de barn av sin tid” som spe­las två kväl­lar på Ljung­löf­s­ka slot­tet i Blackeberg.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Victor Malmcrona

– Det är kul att va­ra på Ljung­löf­s­ka, jag har va­rit där för­ut och det är en vac­ker mil­jö. Jag och pi­a­nis­ten sät­ter ihop ett pro­gram som är i sam­ma an­da som ti­den slot­tet bygg­des, sä­ger Mat­ti­as Enn.

Publi­ken kan vän­ta sig schla­ger, vi­sor och ku­plet­ter av bland an­nat Karl Ger­hard, som är en av Mat­ti­as Enns sto­ra ido­ler.

– Han har en sån hög ni­vå på si­na ku­plet­ter. Det är ett sånt hant­verk i rim­men, i ord­val och in­ne­håll. Han är bå­de elak, ro­lig och un­der­fun­dig. Han slog åt al­la håll, upp­åt och nedåt. Un­der en viss tid så gick han emot Hit­ler, vil­ket man in­te fick gö­ra i Sve­ri­ge på 40-ta­let. Så det finns ett mod som jag be­und­rar.

Fle­ra av Karl Ger­hards sång­er skrevs för snart hund­ra år se­dan, trots det tyc­ker Mat­ti­as Enn att de pas­sar en nu­ti­da publik.

– Ku­plet­ter­na är klas­sis­ka, men ro­li­ga, och folk mås­te ha trev­ligt och ro­li­ga stun- der. Jag vill in­te skräm­ma folk med att det skul­le va­ra svårt med Karl Ger­hard. Han är så ro­lig och har så myc­ket hu­mor. Folk ska in­te va­ra räd­da för att jag kom­mer i frack el­ler att pi­a­nis­ten kom­mer i lång­klän­ning. Vi bits in­te, vi vill ba­ra gläj­da.

För­u­tom Karl Ger­hard kom­mer det sjung­as bland an­nat Ernst Rolf och Za­rah Le­an­der. Det är ock­så pre­miär för någ­ra ku­plet­ter Mat­ti­as Enn skri­vit själv.

– Det kom­mer bli jät­te­kul. Det blir en trev­lig av­slut­ning på som­ma­ren med god mat, skratt, mu­sik, och un­der­håll­ning.

ESTRADÖR. Snart kom­mer Mat­ti­as Enn och pi­a­nis­ten Ca­ri­na E Nils­son till Ljung­löf­s­ka slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.