Allt fär­re unga ar­bets­lö­sa i Stock­holm

Bromma Tidning - - BROMMA -

Fler unga i Stock­holm har jobb att gå till. Så ser det ut även i Bromma, även om det in­te är här den störs­ta för­änd­ring­en har skett. I ju­ni 2014 var 141 unga i Bromma an­ting­en ar­bets­lö­sa el­ler in­skriv­na i ar­bets­po­li­tis­ka pro­gram. I ju­ni i år låg siff­ran på 133 styc­ken vil­ken är en minsk­ning med 5,7 pro­cent. Det skri­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i ett press­med­de­lan­de.

– Vi har star­tat sär­skil­da jobb­torg mot unga, och al­la som är be­hö­ri­ga får idag en plats på Kom­vux, sä­ger Emi­lia Bjuggren (S), ar­bets­mark­nads­bor­gar­råd i Stock­holm i press­med­de­lan­det.

Bromma var en av stads­de­lar­na där unga i re­la­tivt stor ut­sträck­ning re­dan ha­de jobb.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SYSSELSATTA. I Bromma är sys­sel­sätt­ning­en bland unga re­la­tivt hög, jäm­fört med fle­ra and­ra stads­de­lar i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.