Fle­ra par­ti­er stor­sat­sar på valaf­fi­scher

– Hur många valaf­fi­scher tryc­ker ni upp för Stock­holms stad, fler el­ler fär­re än in­för va­let 2014?

Bromma Tidning - - BROMMA -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ”Vi kom­mer att ha cir­ka 14 000 valaf­fi­scher varav cir­ka 10 000 är lo­ka­la för Stockholm och 4 000 från den na­tio­nel­la kam­pan­jen. Det­ta är un­ge­fär sam­ma an­tal som 2014.”

Väns­ter­par­ti­et ”Den frå­gan går näs­tan in­te att sva­ra på. Vi har en di­strikts­or­ga­ni­sa­tion som skö­ter myc­ket av det prak­tis­ka i själ­va val­kam­pan­jen - även om vi för­stås är del­ak­ti­ga. Hur många af­fi­scher de i sin tur tryc­ker vet vi in­te, och se­dan kan vå­ra par­ti­för­e­ning­ar gö­ra eget val­ma­te­ri­al så det går in­te att räk­na på ty­värr. Dess­utom tryc­ker ju vår riks­or­ga­ni­sa­tion af­fi­scher ock­så. Men det blir un­ge­fär sam­ma mängd som in­för 2014.”

Mil­jö­par­ti­et ”Vi har ett an­tal tu­sen valaf­fi­scher i mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al. Vi är re­strik­ti­va med mäng­den af­fi­scher och har en­bart af­fi­scher i bi­o­lo­giskt ned­bryt­ba­ra ma­te­ri­al. Vi har i nu­lä­get un­ge­fär li­ka många af­fi­scher som 2014.”

Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv ”Vi har tryckt 800 styc­ken, vi kom­mer att tryc­ka upp lö­pan­de ef­ter be­hov och har ej satt ett tak på det. Det är fler än 2014.”

Moderaterna ”Vi har inga siff­ror spe­ci­fikt för Stockholm stad ef­tersom vi tryc­ker till­sam­mans med lä­net. Men det kom­mer att tryc­kas upp li­ka många som in­för va­let 2014.”

Li­be­ra­ler­na ”Vi sät­ter upp cir­ka 6 000 valaf­fi­scher i well­plast i Stock­holms stad, un­ge­fär li­ka många som för­ra va­let. Af­fi­scher­na har låg mil­jöpå­ver­kan bå­de fö­re och ef­ter an­vänd­ning. Ef­ter att de ta­gits ner åter­vinns de som plast.”

Cen­ter­par­ti­et ”Vi har sam­man­lagt 8 000 valaf­fi­scher som ska upp i Stock­holms stad. Det är be­tyd­ligt fler än i för­ra va­let.”

Krist­de­mo­kra­ter­na ”Det lig­ger på runt 3 000 af­fi­scher to­talt, många sätts upp dub­belt runt en stol­pe så det blir ju egent­li­gen hal­va an­ta­let. Det vill sä­ga en af­fisch fram och bak. Jag har ty­värr inga upp­gif­ter på hur många som be­ställ­des för­ra va­let.”

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ”För Stock­holms stad tryc­ker vi 4 000 lo­ka­la valaf­fi­scher. Det är be­tyd­ligt fler än va­let 2014.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.