Så job­bar po­li­sen mot bil­rån i Väl­ling­by

Bromma Tidning - - BROMMA -

Un­der som­ma­ren har det va­rit fle­ra fall run­tom i Stockholm, bland an­nat i Väl­ling­by, där per­so­ner ta­git sin in i män­ni­skors hem och stu­lit bil­nyck­lar och bi­lar. Det skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

För att mot­ver­ka att fler bil­rån sker finns fler po­li­ser ute i de om­rå­den som är drab­ba­de, dörr­knack­ning har ge­nom­förts och po­li­sen job­bar även rik­tat mot miss­tänk­ta som se­dan ti­di­ga­re är kän­da för lik­nan­de ty­per av brott. Sam­ti­digt upp­ma­nar po­li­sen gran­nar att hål­la koll på vad som hän­der i bo­stads­om­rå­det. Än så länge har ing­en har gri­pits för bil­rå­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.