Följ med Vil­mer på hans förs­ta skol­dag

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Text: Eve­li­na Hertz | Foto: Mikael An­ders­son

■■ Pir­rigt, ro­ligt och kanske li­te små­läs­kigt? I veckan började 1082 sex­å­ring­ar i för­sko­le­klass i Brom­ma. Nytt för den här ter­mi­nen är att även för­sko­le­klas­sen om­fat­tas av skol­plik­ten. Vi häng­de med Vil­mer Strid in­för hans förs­ta dag i Häs­sel­by vil­lastads sko­la. 8.25 PÅ MED SKORNA

Vil­mer drar på sig gympas­kor­na, de är nya och lät­ta att dra på. Det är li­te ky­ligt i luf­ten så tjock­trö­jan får ock­så åka på.

8.30 DAGS ATT GÅ

Vil­mer ska bör­ja i Häs­sel­by vil­lastads sko­la som lig­ger på gångav­stånd från fa­mil­jens hus. I ryggsäc­ken är map­pen för vik­ti­ga pap­per från sko­lan ner­pac­kad. En­ligt mam­ma Eva var det väl­digt vik­tigt att det blev just den ryggsäc­ken som får föl­ja med till sko­lan.

Sto­ra­sys­ter Sig­ne bör­jar i tre­an i sam­ma sko­la idag. Hon be­rät­tar att hon var väl­digt ner­vös när hon skul­le bör­ja i sko­lan. Men nu känns det bra, hon kän­ner ju sin klass. Tan­ken är att hon och Vil­mer ska kun­na ta säll­skap hem ibland från sko­lan.

– Jag har häm­tat ho­nom i för­sko­lan någ­ra gång­er, sä­ger Sig­ne.

08.00. RYGGSÄC­KEN ÄR RE­DO

Hem­ma hos fa­mil­jen Strid i Häs­sel­by vil­las­tad är det ing­en van­lig mån­dags­mor­gon. Idag ska Vil­mer Strid, 6, för förs­ta gång­en pro­me­ne­ra till sko­lan till­sam­mans med mam­ma Eva och syr­ran Sig­ne – istäl­let för att gå till för­sko­lan.

– Det känns kul! Vi har va­rit och häl­sat på in­nan och då var det pir­rigt in­nan jag träf­fa­de klas­sen, sä­ger Vil­mer.

Han be­rät­tar att kän­ner någ­ra som ska gå i sam­ma klass från för­sko­lan, gym­nasti­ken och fot­bol­len. Men res­ten av bar­nen är nya kompisar.

När de var där på be­sök fick Vil­mer pyss­la och han vi­sar stolt upp re­sul­taet: han har skri­vit sitt namn och fått färg­läg­ga kvadra­ter och ett äpp­le. Lä­ra­ren ver­kar snäll, vil­ket känns skönt, be­rät­tar Vil­mer.

– Kom­mer du ihåg vad vi tror att lä­ra­ren tyc­ker om, som du ock­så tyc­ker om? frå­gar mam­ma Eva.

– Ord­ning och re­da! Jag tyc­ker in­te om när det är skri­kigt. Det ska bli ro­li­gast att få lä­ra sig att räk­na. Och ha rast och få va­ra ute och le­ka. De har lagt konst­gräs un­der lek­plat­sen och det ska va­ra klart idag så man får klätt­ra, sä­ger Vil­mer.

8:50 DET BÖR­JAR NÄRMA SIG

När vi kom­mer fram till skol­går­den är det full rul­le med många barn som ock­så ska bör­ja i sko­lan och för­äld­rar som ska va­ra med på upp­ro­pet. Vil­mer pas­sar på att tan­ka li­te ener­gi från mam­ma, in­nan det är dags att springa iväg och le­ka en stund in­nan upp­ro­pet star­tar.

– Ja, lek­plat­sen är öp­pen! sä­ger Vil­mer när han får syn på nya klass­kom­pi­sar­na som klätt­rar i mit­ten av skol­går­den.

8.55 NU ÄR DET DAGS

Vil­mer går upp till klass­rum­met för att hänga upp sin ryggsäck. Kom­pi­sen El­li­ott har fått plat­sen bred­vid hans i kapp­rum­met – skönt.

Se­dan är det dags för klas­sen att sam­las runt sin skylt ”FC” in­nan de går ner till par­ken. Rek­torn häl­sar väl­kom­men och kör upp­rop. Nu bör­jar sko­lan.

Ef­ter skol­da­gens slut är Vil­mer glad men trött, häl­sar mam­ma Eva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.