Går det att byg­ga bort seg­re­ga­tio­nen?

Bromma Tidning - - BROMMA -

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA

Ja. Ge­nom att till­fö­ra nya bo­stä­der, sko­lor och ar­bets­plat­ser. In­te minst är det vik­tigt att byg­ga sam­man stads­de­lar så att det blir na­tur­li­ga­re att rö­ra sig mel­lan stads­de­lar­na. På så vis byggs en mer in­te­gre­rad stad fram. Sen krävs själv­klart ock­så in­ve­ste­ring­ar i jobb och väl­färd.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET

Nej. Det krävs fler åt­gär­der. Men att om­vand­la tra­fik­le­der, som ska­par bar­riä­rer mel­lan stads­de­lar, till stads­ga­tor som bin­der sam­man sta­den är ett sätt. Ett an­nat är att byg­ga myc­ket hy­res­rät­ter där det finns många bo­stads­rät­ter och tvärtom. Seg­re­ga­tio­nen är en stor ut­ma­ning som mås­te mot­ver­kas.

VÄNS­TER­PAR­TI­ET

Nja. Att män­ni­skor med oli­ka in­komst och bak­grund bor till­sam­mans, bå­de i in­ners­tan och i för­or­ten, skul­le mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm myc­ket, så sva­ret är del­vis ja. Men för det be­hövs hy­res­rät­ter med bil­li­ga hy­ror i he­la stan och att vi in­te om­bil­dar hy­res­rät­ter­na som finns kvar i in­ners­tan.

FEMINISTISKT INITIATIV

Ja. Men för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen och den eko­no­mis­ka ojäm­lik­he­ten be­hövs ock­så åt­gär­der in­om ar­be­te, sko­la, häl­sa, de­mo­kra­ti och våldspre­ven­tion. Vi har stop­pat ut­för­sälj­ning­ar­na av all­män­nyt­tan och byg­ger fler hy­res­rät­ter. Det är ock­så vik­tigt att sat­sa på sko­lan och job­ben för unga och ny­an­län­da.

MO­DE­RA­TER­NA

Ja och nej. För att mot­ver­ka seg­re­ga­tion krävs en rad in­sat­ser: Blan­da­de upp­lå­tel­se­for­mer, att byg­ga sam­man stads­de­lar där det är lämp­ligt och att byg­ga mer av kvar­ters­stad. Män­ni­skor ska in­te be­hö­va flyt­ta när de vill by­ta form för sitt bo­en­de, även män­ni­skor i yt­tersta­den ska kun­na äga sitt bo­en­de.

LIBERALERNA

Ja. Men det krä­ver ett lång­sik­tigt och ut­hål­ligt ar­be­te på al­la fron­ter. Vi mås­te byg­ga en stad med bo­stä­der, ar­bets­plat­ser och ser­vice över­allt. Men det mås­te ock­så bli enkla­re att få ett förs­ta jobb, och sko­lan mås­te stär­kas så att den är star­kast för de som be­hö­ver den mest.

CEN­TER­PAR­TI­ET

Ja. Ge­nom mer blan­dad be­byg­gel­se med oli­ka upp­lå­tel­se­for­mer och tä­ta stads­mil­jö­er med bo­stä­der, ar­bets­plat­ser, re­stau­rang­er och bu­ti­ker som in­bju­der till ett le­van­de folk­liv blir sta­den bå­de tryg­ga­re och mind­re seg­re­ge­rad. För det­ta krävs det att po­li­ti­ken stäl­ler hår­da krav på so­ci­al håll­bar­het när sta­den byggs, ex­em­pel­vis krav på att bygg­bo­la­gen byg­ger mer blan­dat i al­la pris­klas­ser.

KRISTDEMOKRATERNA

Nej. Det går så klart in­te att byg­ga bort all seg­re­ga­tion, men stads­bygg­nads­po­li­ti­ken är en vik­tig del i ett bat­te­ri av åt­gär­der som krävs. Med mer blan­da­de upp­lå­tel­se­for­mer, med mer klas­sisk kvar­ters­stad i vå­ra för­or­ter och med fler ar­bets­plat­ser i ut­sat­ta om­rå­den kan seg­re­ga­tio­nen mot­ver­kas.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ja. Det man kan gö­ra är att ska­pa fler in­ci­ta­ment för en mer sam­man­hål­len stad. I om­rå­den där hy­res­rät­ter är do­mi­ne­ran­de ska vi ver­ka för att fler bo­stads­rät­ter byggs. Vi fö­re­språ­kar ock­så en stad som väx­er på bred­den där stads­de­lar vävs sam­man, det bi­drar ock­så till en mind­re seg­re­ge­rad stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.