Tra­ne­bergs ak­ti­vi­tets­cen­ter öpp­nar för pen­sio­nä­rer

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Tra­ne­bergs ak­ti­vi­tets­cen­ter är en al­la. Det bre­da ut­bu­det av ak­ti­vi­te­ter gör det möj­ligt för dig som är pen­sio­när att gö­ra nå­got du tyc­ker om el­ler tes­ta nå­got nytt.

Tra­ne­bergs ak­ti­vi­tets­cen­ter finns för dig som är pen­sio­när och bo­en­de i Brom­ma. Här kan du väl­ja bland en mängd oli­ka ak­ti­vi­te­ter i form av lät­ta­re gym­nas­tik, ska­pan­de verk­sam­het, film­vis­ning, bin­go och fre­dags­mys. Kanske öns­kar du äta en lät­ta­re mål­tid el­ler ba­ra ta en kaf­fe i ge­men­skap med and­ra i vårt Café. Här kan du även få in­for­ma­tion om stads­de­lens öv­ri­ga ut­bud.

Det kos­tar ingen­ting att be­sö­ka ak­ti­vi­tets­cent­ret, men du be­ta­lar för för­tä­ring och ma­te­ri­al.

Har du idéer om nya ak­ti­vi­te­ter som du tror skul­le pas­sa i verk­sam­he­ten vill vi gär­na att du be­rät­tar det för oss. Vi vill till­sam­mans med dig som be­sö­ka­re ut­veck­la verk­sam­he­ten till en

In­for­ma­tion om vil­ka ak­ti­vi­te­ter som är på gång hit­tar du på ak­ti­vi­tets­bla­den som du kan häm­ta hos oss.

Varmt väl­kom­men till Tra­ne­bergs ak­ti­vi­tets­cen­ter. Tra­ne­bergs­vä­gen 47, 08-508 06 760. Café (Blac­ke­bergs­bac­ken 41) och Tu­net (Råck­sta­vä­gen 28, 08-508 06 730) där även frisk­vårds­cent­rum lig­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.