Po­pu­lär sko­la byg­ger ut

I ons­dags be­slu­ta­des att Nya Ele­men­tar i Brom­ma ska byg­gas om och ut. Dess­utom ska man öka an­ta­let elev­plat­ser med 300.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Em­ma Thimgren bt@di­rekt­press.se

Idag rym­mer Nya Ele­men­tar 900 ele­ver. Men i fram­ti­den ska den kun­na ta emot 1200 ele­ver. Det ef­ter att en stor om­bygg­na­tion ge­nom­förs.

Stads­bygg­nads­nämn­den be­stäm­de näm­li­gen i ons­dags att ett nytt plan­ar­be­tet för sko­lan ska in­le­das.

Tre av sko­lans hus ska byg­gas om och utö­ver det till­kom­mer två hus. Om- bygg­na­tio­nen ska ge fler grupp­rum och to­a­let­ter samt stör­re lo­ka­ler för elev­häl­san.

Det ena av de nya hu­sen ska vi­gas åt års­kur­ser­na F-3, och det and­ra ska få bland an­nat id­rotts­sal och spe­ci­al­sa­lar.

– Det finns sto­ra be­hov av ökad ka­pa­ci­tet och fler elev­plat­ser i Brom­ma­om­rå­det. De kom­mu­na­la sko­lor­na är väl­digt po­pu­lä­ra och vi har ett löf­te att det all­tid ska fin­nas en bra kom­mu­nal sko­la i när­om­rå­det. Det är väl­digt ro­ligt att vi kan gö­ra den här sats­ning­en för vå­ra barn i om­rå­det, sä­ger skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S).

Som vi rap­por­te­rat om in­nan har sko­lan haft sto­ra pro­blem med plats­brist i sin mat­sal. Även mat­sa­len pla­ne­ras att byg­gas ut. Ex­akt när kan dock in­te Ol­le Bu­rell sva­ra på i nu­lä­get.

Si­sab, som för­val­tar skol­fas­tig­he­ter åt sta­den, an­sök­te ti­di­ga­re i år om att få byg­ga ut den men fick då nej. Det sista beske­det var att bris­ten skul­le lö­sas på kort sikt med tillfälliga pa­vil­jong­er på skol­går­den un­der hös­ten.

Pro­jek­tet ge­nom­förs av just Si­sab och vän­tas va­ra klart 2021.

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

STÖR­RE. Nya Ele­men­tar ska byg­gas ut och rym­ma 300 fler ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.