När ska sta­den egent­li­gen se över Hund­lo­ke­gränd?

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Bengt, Väl­ling­by

Jag pas­se­rar ut­med Hund­lo­ke­gränd bå­de till fots el­ler cykel dag­li­gen. I hös­tas sat­tes det upp skyl­tar och det må­la­des mar­ke­ring­ar. Om jag går från ron­del­len sett finns det en trot­to­ar på Kusk­gränd, där­ef­ter är det gång­väg/cy­kel­ba­na un­der vi­a­duk­ten. Vid vänd­pla­nen anges att gång­ba­nan upp­hör och fort­sät­ter ut­med trot­to­a­ren ut­med hu­sen. Se­dan I höjd med buss­håll­plat­sen kor­sas cy­kel­ba­nan och fort­sät­ter ut­med Löv­sta­vä­gens trot­to­ar fram till tra­fik­lju­sen. Där­ef­ter fort­sät­ter gång­vä­gen/cy­kel­ba­nan mot Åker­myn­tan. Var­för?

Jag tror det är en skriv­bords­pro­dukt och ent­re­pre­nö­ren gör som de är till­sag­da ut­an att tän­ka till. Nu vi­sar det sig att det ska­par kon­flik­ter. I och med att jag job­bar vid Åker­myn­tan mö­ter jag många cy­klis­ter. Det är dock hö­ger­tra­fik så och det är inga pro­blem. När jag går fort­sät­ter jag gi­vet­vis på cy­kel­ba­nan (som al­la and­ra fla­nö­rer och barn­vag­nar) ra­ka spå­ret en det känns li­te otryggt även om jag går på hö­ger­si­da för att se cy­klis­ter­na su­sa fram. Ibland mö­ter jag gå­en­de och då blir det träng­re för cy­klis­ter­na. Det känns bätt­re när det finns en lin­je som av­grän­sar på ena si­dan och jag fin­ner inga skäl till att vi gå­en­de in­te kun­na tras­ka vi­da­re på den ny­an­lag­da vägen, rak och bred som den är.

Skrev till Stock­holms stad i hös­tas och de skul­le se över si­tu­a­tio­nen, men jag har in­te märkt nå­gon skill­nad. An­nars är det bra att det blir mer kon­troll på bi­lar­na. Av nå­gon an­led­ning är det helt ok att par­ke­ra mot kör­rikt­ning­en på bå­de Hund­lo­ke­gränd och Kusk­gränd, tror att om Eu­ro­park lap­par någ­ra bi­lar så upp­hör det­ta ofog.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PARKERINGSKAOS. Bi­lis­ter an­vän­der cy­kel­ba­nan vid Hund­lo­ke­gränd som par­ke­ring, vil­ket upp­rör cy­kel­pend­la­re och and­ra boende i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.