Am­bu­lan­ser kan tving­as flyt­ta från Västerort

Am­bu­lans­verk­sam­he­ten i Väl­ling­by har fått ett nytt hy­res­av­tal – nå­got som in­ne­bär att de kan be­hö­va mins­ka an­ta­let am­bu­lan­ser. Där­för kan de nu tving­as flyt­ta från Väl­ling­by.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Lou­i­se Born­hall

Brand­sta­tio­nen i Väl­ling­by, som drivs av Stor­stock­holms brand­för­svar, hyr si­na lo­ka­ler av Stock­holms stad och fas­tig­hets­av­del­ning­en. De hyr i sin tur ut de­lar av si­na lo­ka­ler till Am­bu­lans­sjuk­vår­den i Stor­stock­holm, AISAB.

Men i april i år sa brand­för­sva­ret upp hy­res­av­ta­let med AISAB, som lö­per ut sista ja­nu­a­ri 2019. Istäl­let fö­re­slår de att am­bu­lans­sjuk­vår­den skul­le få va­ra kvar i hu­set, men i mind­re lo­ka­ler. Nå­got som skul­le in­ne­bä­ra att fem am­bu­lans­plat­ser blir tre.

An­led­ning­en är att brand­för­sva­ret be­hö­ver ut­rym­met till sin verk­sam­het.

– Vi mås­te ha mer plats för att kun­na han­te­ra ma­te­ri­al ef­ter brän­der. Det sit­ter of­ta res­ter av för­ore­ning­ar kvar i klä­der­na, och man får in­te han­te­ra det hur som helst. Det hand­lar om att vå­ra brand­män in­te får bli sju­ka, sä­ger Björn Wes­ter­dahl, kom­mu­ni­ka­tör på Stor­stock­holms brand­för­svar.

En­ligt ho­nom är brand­sta­tio­nen i Väl­ling­by en av de med högst an­tal ut­ryck­ning­ar i lan­det, runt 900 per år, nå­got som gör att de nu mås­te ut­ö­ka sin yta.

Räc­ker in­te

Men en­ligt Svan­te Sö­ren­son som är sta­tions­chef för AISAB i Väl­ling­by, räc­ker in­te det mins­ka­de ut­rym­met som brand­för­sva­ret fö­re­slår åt dem.

– Vi be­hö­ver stör­re lo­ka­ler, in­te mind­re. Vi lig­ger re­dan på mål­snö­ret för vad vi kla­rar av. Att sä­ga upp två am­bu­lans­plat­ser är för oss li­ka med att vi in­te kan va­ra kvar, sä­ger han.

Svan­te Sö­ren­son ser många för­de­lar i att brand­kår och am­bu­lans finns i sam­ma bygg­nad, och för­hand­ling­ar mel­lan brand­för­sva­ret och AISAB på­går om den nu­va­ran­de lo­ka­len.

AISAB har ock­så tit­tat på en an­nan lo­kal i Väl­ling­by-om­rå­det, men för att kun­na hu­se­ra i den krävs en upp­hand­ling som kanske in­te hin­ner bli klar tills det nu­va­ran­de hy­res­av­ta­let lö­per ut. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att flyt­ta verk­sam­he­ten till Riss­ne, med läng­re ut­ryck­nings­ti­der till följd för pa­ti­en­ter i om­rå­den som Häs­sel­by, Väl­ling­by, Blac­ke­berg och Äng­by.

– Det kom­mer ta läng­re tid för am­bu­lan­ser­na att kom­ma fram jäm­fört med i dag. Även om de näs­tan all­tid är ute på jobb, så har de sta­tio­nen i Väl­ling­by som bas, vil­ket på­ver­kar när­he­ten. Att flyt­ta am­bu­lan­ser­na till Riss­ne in­ne­bär ett av­stånd som kan va­ra di­rekt för­ödan­de, sä­ger Svan­te Sö­ren­son.

Är be­kym­rad

Ire­ne Sve­no­ni­us (M) är fi­nans­lands­tings­råd i Stock­holms läns lands­ting, som äger AISAB.

– Jag är djupt be­kym­rad om am­bu­lan­ser­na be­hö­ver läm­na Väl­ling­by. Vi är otro­ligt må­na om att am­bu­lans­verk­sam­he­ten ska ha kor­ta ut­ryck­nings­ti­der till pa­ti­en­ter­na. Var­je mi­nut kan va­ra vik­tig för en svårt sjuk pa­ti­ent, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us.

Björn Wes­ter­dahl från Stor­stock­holms brand­för­svar vill in­te kom­men­te­ra vil­ka kon­se­kven­ser en even­tu­ell flytt kan få för am­bu­lan­ser­nas del.

– Vå­ra om­bud ska träf­fa AISAB:s om­bud nu i sep­tem­ber. In­nan det mö­tet har ägt rum är det svårt för mig att be­dö­ma vil­ka al­ter­na­ti­va lös­ning­ar som finns, sä­ger Björn Wes­ter­dahl.

OSÄKERT. Am­bu­lans­verk­sam­he­ten kan be­hö­va flyt­ta från Väl­ling­by i och med ett nytt hy­res­av­tal.

KRITISK. ”Var­je mi­nut kan va­ra vik­tig för en svårt sjuk pa­ti­ent”, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.