För­slag: Bygg en cy­kel­park i Brom­ma

Bygg en pumptrack i Brom­ma, tyck­te en Ene­by­bo i som­ras. Nu tit­tar stads­dels­för­valt­ning­en vidare på för­sla­get.

Bromma Tidning - - SI­DAN 1 - Lisa Halldén

En pumptrack för cyklar, ska­te­boards och kick­bi­kes sak­nas i Brom­ma. Det tyck­te den Ene­by­bo som i ju­ni skic­ka­de in ett med­bor­gar­för­slag om just en så­dan till stads­dels­för­valt­ning­en.

Per­so­nen ha­de va­rit på Sund­by­bergs­si­dan av Bäll­sta­ån, mel­lan An­ne­dal och Ma­ra­bou­par­ken, och bli­vit in­spi­re­rad. Där har näm­li­gen Sund­by­bergs stad byggt en pop-up-park där det un­der vin­tern är båtut­lägg­nings­plats.

En lik­nan­de grej skul­le kunna fix­as på gräsy­tan vid Brom­ma flyg­plats ne­dan­för Bloms­ter­lan­det, tyck­te Ene­by­bon.

” Just den ytan är idag ing­en yta som nå­gon an­vän­der el­ler går på men lig­ger än­då lät­till­gäng­ligt för barn i när­om­rå­det att ta sig till via bra cy­kel­vä­gar”, skri­ver hen i sitt för­slag.

Brom­ma stads­dels­för­valt­ning tyc­ker att det är en in­tres­sant och en ro­lig idé.

– Det är ett jäk­ligt in­tres- sant för­slag som vi kom­mer tit­ta vidare på, sä­ger Mi­kael Boh­lin som är ut­veck­lings­sek­re­te­ra­re på stads­dels­för­valt­ning­en.

Nu ska för­valt­ning­en ta ställ­ning till om det är ge­nom­för­bart. Bland an­nat kom­mer den tit­ta på vad en så­dan pump­park skul­le kos­ta och var den skul­le lig­ga. Men just gräsy­tan vid flyg­plat­sen kom­mer an­tag­li­gen in­te bli ak­tu­ell.

– Det är mark som ar­ren­de­ras av Sve­da­via, så det fun­kar nog in­te just där, sä­ger Mi­kael Boh­lin.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

POPPIS. Den pumptrack-ba­na som ny­li­gen öpp­nat i Upp­lands Väs­by är väl­be­sökt. Nå­got lik­nan­de kan bli verk­lig­het i Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.