Hal­lå stock­hol­ma­re

Bromma Tidning - - SI­DAN 1 -

So­ci­al­tjäns­ten i Brom­ma ge­nom­för ett ut­veck­lings­ar­be­te med syf­te att ge bättre stöd till dig som be­hö­ver stöd och om­sorg i oli­ka livs­si­tu­a­tio­ner.

Un­der hös­ten 2018 kom­mer so­ci­al­tjäns­ten att öka till­gäng­lig­he­ten för att du som med­bor­ga­re i Brom­ma ska kunna kom­ma i kon­takt med so­ci­al - nas en väg in för al­la, oav­sett vil­ket stöd du be­hö­ver.

ett te­le­fon­num­mer till so­ci­al­tjäns­tens mot­tag­ning, med oli­ka knapp­val, istäl idag.

I mot­tag­nings­en­he­ten kom­mer det ung­do­mar- och vux­na, funk­tions­ned­sätt­ning och våld i nä­ra re­la­tio­ner. Mål­sätt­ning­en är att du ska få ett bättre sam­ord­nat stöd.

In­for­ma­tion om nya kon­takt­upp­gif­ter kom­mer att pub­li­ce­ras un­der ok­to­ber. Till dess går det bra att kon­tak­ta so­ci­al­tjäns­ten som van­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.