Ny gym­na­sie­sko­la

För två vec­kor sedan fick El­len Key­sko­lan säll­skap av yt­ter­li­ga­re en sko­la i sin sto­ra bygg­nad i Broms­ten. Då flyt­ta­de näm­li­gen Carl­grens­ka Wal­dor­f­gym­na­si­et in.

Bromma Tidning - - SI­DAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

i Väs­te­rort

Det är myc­ket på gång i den sto­ra Hog­warts- lik­nan­de bygg­na­den där Wal­dorf­sko­lan El­len Key har hu­se­rat i fle­ra år. I för­ra vec­kan rap­por­te­ra­de vi om att Kul­tur­sko­lan i Spånga sam­lat al­la si­na verk­sam­he­ter i sko­lans lo­ka­ler.

Nu kan vi be­rät­ta att det är fler ny­kom­ling­ar i bygg­na­den – näm­li­gen en hel, om än li­ten, gym­na­sie­sko­la.

– Vi flyt­ta­de in för två vec­kor sedan. Vi är in­ne på vårt sjät­te läsår och har ti­di­ga­re le­gat på Gär­det. I vå­ras blev vi med kort var­sel upp­sag­da från vå­ra lo­ka­ler när fas­tig­he­ten byt­te äga­re, sä­ger So­lange Murp­hy, rek­tor för Carl­grens­ka wal­dor­f­gym­na­si­et, som sko­lan he­ter.

I och med att bå­de Carl­grens­ka och El­len key job­bar med Wal­dorf­pe­da­go­gik har sko­lor­na sedan ti­di­ga­re ett nä­ra sam­ar­be­te, en­ligt rek­torn. Fle­ra av gym­na­si­e­e­le­ver­na är ock­så fö­re det­ta El­len Key-ele­ver.

Även om sko­lan egent­li­gen vill va­ra ett in­nerstads­al­ter­na­tiv, för att va­ra så till­gäng­ligt som möj­ligt för ele­ver från he­la lä­net, så har El­len Key­sko­lan helt klart si­na för­de­lar, me­nar hon:

– De har haft gym­na­si­e­ut­bild­ning­ar här fram tills för någ­ra år sedan så al­la fi­na äm­nes­sa­lar är ut­rus­ta­de för bå­de grund­sko­la och gym­na­si­e­ni­vå. Vi de­lar nu på hant­verks­sa­lar och labb­sa­lar för ke­mi och bi­o­lo­gi med grund­sko­lan, sä­ger So­lange Murp­hy.

Nå­gon risk för träng­sel finns in­te, Carl­grens­ka har to­talt 39 ele­ver i års­kurs 1, 2 och 3 till­sam­mans. In­om Wal­dorf­sko­lan strä­var man ef­ter att va­ra en 12-årig sko­la, så att El­len Key­sko­lans rek­tor, Christi­an Gull­feldt, hop­pas få be­hål­la si­na nya ”in­ne­bo­en­de” är kanske in­te sär­skilt för­vå­nan­de.

– Det fun­kar jät­te­bra och vi blir mer en hel sko­la nu. Jag hop­pas att de stan­nar, sä­ger han.

Det fun­kar jät­te­bra och vi blir mer en hel sko­la nu

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FYLLS PÅ. Bå­de Kul­tur­sko­lan och Carl­grens­ka wal­dor­f­gym­na­si­et har flyt­tat in i El­len Key­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.